Zpět

Přístup k informacím dle zákona 106/1999 Sb.

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:

  • § 7 zák. - ochrana utajovaných skutečností
  • § 8 zák. - ochrana osobnosti a soukromí
  • § 9 zák. - ochrana obchodního tajemství s výjimkou § 9 odst. 2
  • § 10 zák.- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
  • § 11 zák.- další omezení práva na informace

Jak získat příslušné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci MěÚ Tišnov, kteří vykonávají příslušnou agendu, případně jejich vedoucí. Ve zvláštních případech jsou k poskytování informací určení - tajemník MěÚ a vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ.

Žádost lze podat:

  • písemně podaná žádost(MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov; popř. podatelna MěÚ)
  • elektronicky podaná žádost (elektronická podatelna)

Odkazy

Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm.d)
prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7)
rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1)
odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c)
výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a)
pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena
výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b)
pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta
podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2)
předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2)
vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3)
podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3)
předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5)
rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst. 8)

Za obsah této stránky zodpovídá: Libuše Suchánková
Zpět