Zpět

Referent odboru sociálních věcí: pracovník sociálně – právní ochrany dětí

Datum inzerátu: 3.1.2014

Platnost do: 20.1.2014

Instituce/Firma:

Text inzerátu:

                            MĚSTO TIŠNOV

                nám.Míru 111, 666 19 TIŠNOV

 

                                 VYHLAŠUJE

  

           VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení  pracovního místa úředníka na MěÚ v Tišnově na dobu neurčitou:

 

Referent odboru sociálních věcí:  pracovník sociálně – právní ochrany dětí

 Popis pracovní pozice:

I. OBECNÝ VÝKON SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 

 • Přijímání oznámení o ohrožených dětech od fyzických a právnických osob
 • Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny, hodnocení situace dítěte, stanovení individuálního plánu ochrany dítěte, výkon dohledu nad realizací opatření stanovených správním orgánem či soudem
 • Zajišťování práv dětí (zejména výkon úkonů opatrovnictví ve věci soudních řízení péče o nezletilé, účast na úkonech orgánů činných v trestním řízení)
 • Podávání návrhů a podnětů soudu ve věcech péče  o nezletilé
 • Poradenství a zprostředkování odborné pomoci dětem, rodičům, osobám pečujícím (především ve věcech sporů v péči o nezletilé, řešení krizových životních situací rodin ve vztahové, finanční, bytové oblasti)
 • Vedení a správa spisové dokumentace
 • Poskytování zpráv a sdílení informací směrem k oprávněným subjektům
 • Výkon dožádání jiných oprávněných orgánů
 • Výkon služby pohotovosti orgánu sociálně - právní ochrany dětí mimo pracovní dobu dle rozpisu služeb

 

 II. SPECIALIZOVANÝ VÝKON  SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 

 • Vyhledávání dětí a rodičů vhodných pro náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, péče jiné fyzické osoby než rodiče, osobní péče poručníka)
 • Zpracování dokumentace pro účely náhradní rodinné péče a podávání návrhů k soudům
 • Provádění šetření, poradenství a doprovázení náhradních rodin, práce s biologickou rodinou
 • Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami
 • Spolupráce s ústavem a zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Provádění šetření, vydávání stanovisek souvisejících s ústavní péčí a pobytem nezletilých v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 Požadavky:

 • VOŠ, VŠ v sociální oblasti - požadované vzdělání dle ust. § 110 odst. 4 písm. a) – d)
 • Znalost zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí; č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Část druhá, Rodinné právo; č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Znalost vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí
 • Znalost směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně -právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 • Pokročilá orientace v zákonech č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, č. 500/2004 Sb., správní řád; č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních; č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 Sb., o státní sociální podoře; č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu; č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů; č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád); č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Pokročilé znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce s rodinou, systému sociálního zabezpečení s důrazem na pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podporu, základní znalosti z oblasti sociální a vývojové psychologie
 • Znalost práce na PC
 • Morální bezúhonnost
 • ŘP skup. B
 • Komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a schopnost jednat s lidmi
 • Odolnost v zátěžových situacích
 • Nástup dle dohody, nejlépe ihned

 Platové podmínky se řídí nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  20. 1. 2014 

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám.Míru 111, 666 19  TIŠNOV

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do  20. 1. 2014 – do 17:00 hod.

 

-         v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

-         k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-         před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Za obsah této stránky zodpovídá: Zdenka Králová
Zpět