Zpět

Tišnovské noviny

Vážení inzerenti, 

prosím, věnujte pozornost zvýšení cen inzerce schválené Radou města Tišnova. Nový ceník, platný od 1.3. 2015, najdete níže na stránce. 

Děkujeme za pochopení, redakce TN

 

Uzávěrky Tišnovských novin pro rok 2015

 

Rada města Tišnova schválila nové termíny Tišnovských novin pro rok 2015:

 

Číslo vydání

Datum uzávěrky (14:00)

Datum vydání

Č. 1/2015

8.12. 2014

17. 12. 2014

Č. 2/2015

19. 1. 2015

28. 1. 2015

Č. 3/2015

16. 2. 2015

25. 2. 2015

Č. 4/2015

16. 3. 2015

25. 3. 2015

Č. 5/2015

20.4. 2015

29.4. 2015

Č. 6/2015

18.5. 2015

27.5. 2015

Č. 7/2015

15.6. 2015

24.6. 2015

Č. 8/2015

20.7. 2015

29.7. 2015

Č. 9/2015

17.8. 2015

26.8. 2015

Č. 10/2015

14.9. 2015

23.9. 2015

Č. 11/2015

19.10. 2015

29.10. 2015

Č. 12/2015

13.11. 2015

25.11. 2015

 

Děkujeme přispěvovatelům a inzerentům a zároveň je prosíme, aby posílali příspěvky průběžně a ne těsně před uzávěrkou (ta je závazná bez výjimky). Jen tak lze zaručit, že se příspěvky v daném čísle Tišnovských novin opravdu objeví. 

 

Informace pro pořadatele kulturních akcí – rubrika Kam v Tišnově

Zdrojem informací pro rubriku Přehled kulturních akcí v Tišnově je od 1. 5. 2014 webový portál www.kulturatisnov.cz, z něhož se akce do přehledu akcí exportují. Proto prosíme pořadatele, kteří ještě nemají své uživatelské jméno a heslo pro vkládání svých akcí na tento web, aby kontaktovali editora TN na e-mail noviny@kulturatisnov.cz.

Pokud budete mít nějaké těžkosti s vkládáním akcí, editor Vám ochotně poradí, od 1. 9. 2014 je to MgA. Alena Ochrymčuková, editorka TN:

Kontakt na editora:

mob.:  777 706 714
e-mail: noviny@kulturatisnov.cz

Zadáváním svých akcí zároveň informujete i ostatní pořadatele o termínu Vaší akce, takže se budete moci lépe navzájem vyhnout zbytečnému souběhu termínů, zároveň umožňujete veřejnosti mít na jednom místě aktuální přehled o akcích jednotlivých pořadatelů v Tišnově a okolí.

Děkuje Vám redakce TN.

 

Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat na následující kontakty:

 

Úřední hodiny:

pondělí: 9-17

úterý: 8-16

středa: 9-17

čtvrtek: 8-16

pátek: 8-14

(polední pauza 12-13 každý den)

 

na adrese Mlýnská 152 (budova kina, zezadu), Tišnov.

Nebo zasílat emailem na noviny@kulturatisnov.cz .

Vždy je lepší se připomenout na telefonním čísle 777 706 714.

 

Elektronická verze TN

  Ceník inzerce v Tišnovských novinách

  Nejsme plátci DPH. 

  Inzerce řádková
  (šířka řádky vždy max. 38 písmen včetně mezer)

  První řádek - 80 Kč, každý další započatý řádek - 40 Kč.

  Inzerce osobní, tzv. vzpomínka či blahopřání

  Text zdarma, publikace jedné fotografie 100 Kč, verše se platí dle počtu znaků jako řádková inzerce.

  Inzerce plošná

  Platí se dle rozsahu.

  Dodávané grafické podklady inzerce musí splňovat následující parametry:

  • rozlišení rastrových souborů – min. 300 dpi
  • texty ve vektorových souborech převést do křivek
  • výsledná montáž v datových formátech pdf, jpg, tif, ai, eps, cdr
  • rozměry inzerce:
  velikostcena   
  1/16 strany A4 - v. 63,5 x š. 45,5 mm    420,- Kč    
  1/8 strany A4 - v. 63,5 x š. 95 mm
     820,- Kč  
  1/4 strany A4 - v. 129 x š. 95 mm 1 620,- Kč  
  1/2 strany A4 - v. 129 mm x š. 194 mm
  3 120,- Kč  
  celá strana A4 - v. 263 x š. 194 mm 5 920,- Kč   celá zadní strana TN  - v. 239 x š. 194 mm

  Grafické zpracování inzerce provádí Reakce s.r.o. na žádost zadavatele inzerce (platí zvlášť inzerent a cena se stanoví individuálně dohodou).

  Při platbě na fakturu požadujeme písemnou objednávku s kontaktní/fakturační adresou, vč. IČ a DIČ, podpisu a razítka, kterou můžete odeslat na adresu: Tišnovské noviny, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov emailem na noviny@kulturatisnov.cz.

  Pokyny pro platbu převodem: číslo účtu 41937641/0100. Na email noviny@kulturatisnov.cz zašlete fakturační údaje do daňového dokladu(v případě fyzických osob - jméno a adresu).  Statut Tišnovských novin

   

  I. Základní ustanovení

  1. Vydavatelem Tišnovských novin (dále jen TN) je město Tišnov. Řídícím orgánem TN je Komise pro komunikaci a média (dále jen KKM). KKM zřizuje jako svou komisi Rada města Tišnova (dále jen „Rada města“) podle §122 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Výroba TN je od 1. 7. 2014 svěřena příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Tišnov (dále jen MěKS Tišnov). Výdaje a příjmy TN jsou součástí rozpočtu MěKS Tišnov.
  3. TN vycházejí v měsíční periodicitě jak v tištěné tak v elektronické podobě. Výjimečně, po dohodě členů KKM, může být vydáno mimořádné číslo nebo dvojčíslo, zpravidla v době letních prázdnin či na přelomu roků.
  4. Posláním TN je objektivně a politicky neutrálně informovat občany města Tišnova a blízkých obcí o společenském, hospodářsko-ekonomickém, spolkovém, kulturním a sportovním dění, historii, tradicích a rozvoji města a jeho blízkého okolí.

  II. Redakce a Komise pro komunikaci a média

  1. Redakce je tvořena editorem, který zajišťuje redakční činnost v těsné spolupráci s KKM. Při přípravě TN postupují zcela samostatně a nepodléhají pokynům a objednávkám veřejných představitelů.
  2. KKM je řídícím orgánem TN a zodpovídá za konečný obsah jednotlivých výtisků TN.
  3. Předseda KKM vede komisi a zodpovídá za komunikaci s Radou města.
  4. KKM se schází zpravidla 1x měsíčně. V případě aktuální potřeby posouzení nějakým způsobem konfliktní situace svolává předseda KKM na podnět editora či člena KKM mimořádnou schůzku, případně může nechat hlasovat o aktuálním návrhu elektronicky prostřednictvím e-mailové komunikace.
  5. Editor přijímá návrhy a podněty pro zajímavá témata i od jednotlivých výborů a komisí zřízených zastupitelstvem nebo radou města, ale i od fyzických osob. Tímto jsou zapojeni jak odborníci, tak široká veřejnost.
  6. Jednotliví členové KKM mohou předkládat témata a nápady na příspěvky do dalšího vydání TN či návrh osobnosti pro rozhovor.
  7. Při zpracování TN usiluje editor ve spolupráci s KKM o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv, komentářů, návrhů a dalších sdělení, které k otázkám komunální nebo regionální politiky formuluje koalice i opozice, zájmové skupiny i jednotliví občané.
  8. Editor je zaměstnancem MěKS Tišnov. Editor vykonává samostatnou redakční práci a koordinuje tým externích pracovníků.
  9. KKM ve vztahu k editorovi ukládá a upřesňuje základní pravidla tvorby periodika, pravidelně u každého čísla kontroluje jejich plnění, kdy vždy po zasedání komise předseda KKM dává editorovi závazné stanovisko KKM k uveřejnění jednotlivých příspěvků.
  10. Editor odpovídá za proces výroby TN, při výrobě TN úzce spolupracuje s KKM, předseda KKM schválením podkladů uvolňuje editorovi připravené číslo k tisku.
  11. O nezveřejnění příspěvku rozhoduje KKM. O zkrácení příspěvku rozhoduje KKM a  je v TN označen „redakčně kráceno“.
  12. KKM může odmítnout zveřejnění příspěvku, jehož autor neposkytne pravdivé údaje o své totožnosti (zpravidla se jedná o jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt nebo e-mail), případně příspěvku, jehož autorství se nepodaří do uzávěrky pro příjem článků ověřit. KKM požaduje informace od autora příspěvku, zda jeho názor vyjadřuje názor osobní, politického subjektu či spolků nebo institucí. Autor je dále povinen doložit zdroj citací.
  13. KKM odmítne ve výtisku vycházejícím nejméně 30 dní před termínem konání komunálních voleb příspěvky, jejichž autory jsou aktuální kandidáti do zastupitelstva (s výjimkou praktických informací o termínu, způsobu a konání komunálních voleb), případně všechny příspěvky, které ve svém obsahu odkazují na aktuální kandidáty, a to bez ohledu na to, jestli jsou označeni přímo či nepřímo.
  14. Placenou inzerci a reklamu komerčního charakteru právnických i fyzických osob zveřejňují TN podle ceníku schváleného Radou města.
  15. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě v textovém formátu.

  III. Povinnosti a pravomoci Editora TN

  1. K podaným příspěvkům přijímá pouze fotografie, u kterých je uveden autor.
  2. Nepřijme příspěvek od autora, který neposkytne údaje o své totožnosti (zpravidla se jedná o jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt nebo e-mail).
  3. U příspěvků zaslaných neznámými autory se pokusí ověřit totožnost autora (osobní znalost, reference, veřejné zdroje informací) a to, zda je tato osoba skutečně autorem příspěvku. V případě pochybností tyto oznámí KKM.
  4. Uplatňuje avízo – s přiměřeným předstihem (1 týden před řádnou uzávěrkou) informuje (e-mailem) dotčené členy zastupitelstva, případně místních sdružení, skupin nebo osobnosti o tématech místní politiky, připravovaných k uveřejnění tak, aby mohli včas zveřejnit svůj názor ve stejném vydání TN. V případě poskytnutí alternativního sdělení toto zařadí. Alternativní sdělení nesmí svým rozsahem převyšovat rozsah původního článku. Dle tiskového zákona je záležitost uzavřena otištěním odpovědi.
  5. Upozorňuje KKM neotisknout urážlivé, hanlivé a nevěcné příspěvky, příspěvky týkající se propagace i činnosti politických stran a hnutí a dále jakékoli příspěvky s diskriminačním podtextem.
  6. Na problematické či konfliktní texty (útočné názorové články, pochybná inzerce, např. s diskriminačním a jinak zabarveným podtextem) upozorňuje KKM, která prostřednictvím svého předsedy vyjadřuje své stanovisko k uveřejnění či neuveřejnění textu. 
  7. Přijímá inzerci a vyjadřuje se KKM k možné nevhodnosti reklamy – rychlé půjčky, sexuální služby apod. KKM prostřednictvím svého předsedy vyjadřuje své stanovisko k uveřejnění či neuveřejnění dané reklamy. KKM si vyhrazuje právo neotisknout články obsahující skrytou reklamu.

  IV. Pravidla pro výrobu TN

  1. Texty a grafické podklady

  a) každý jednotlivý příspěvek je omezen horní hranicí 6000 znaků včetně mezer

  b) doprovodné foto k textům zařazuje grafik dle volného prostoru při vytváření novin. Pokud je foto přiloženo k textu, může být redakčně krácen, aby se vešel do požadovaného rozsahu. Fotografii doporučujeme dodat v rozlišení 300 DPI. KKM si vyhrazuje právo neotisknout fotografie v neodpovídající kvalitě (nízké rozlišení, špatná expozice, špatná ostrost, nízký kontrast a podobně).

  c) dodávané grafické podklady inzerce musí splňovat redakcí stanovené parametry

  2. Inzerce:

  a) řádková: platí se od počtu znaků

  b) plošná: platí se dle rozsahu

  c) osobní (vzpomínky, blahopřání): text zdarma, foto zpoplatněno, verše placeny dle počtu znaků.

  3. Způsoby platby inzerce:

  a) osobní podání a platba v hotovosti

  b) e-mailem s objednávkou a platba převodem na bankovní účet s přiděleným variabilním symbolem. Objednávka musí obsahovat: kontaktní/ fakturační údaje, text či grafický podklad, informaci do kterého čísla TN tato inzerce směřuje.

  5. Kulturní příloha KAM:

  a) Přehled kulturních akcí vzniká exportem akcí zadaných jejich pořadateli na webu kulturatisnov.cz. Přístup pro možnost zadávání akcí poskytuje na žádost organizátora editor či pracovník TIC Tišnov, organizátorovi dojde na uvedený e-mail zvolené uživatelské jméno a automaticky vygenerované heslo.

  b) větší textové upoutávky a malé plakáty jsou zveřejňovány dle volné kapacity aktuálního čísla

  d) Pro zveřejnění kulturních akcí do rubriky KAM platí shodná uzávěrka s TN.

   

  V. Závěrečná ustanovení

  Tento Statut Tišnovských novin je uložen u ředitele Městského kulturního střediska.
  Statut Tišnovských novin nabývá účinnosti dne 1.4. 2015.
  Dnem účinností tohoto Statutu se ruší Statut Tišnovských novin schválený Radou města Tišnova na schůzi dne 30.7.2014, pod číslem usnesením 36/16/2014.

   

   


   

  Pravidla volby ke stažení: pdf