Zpět

Zvláštní orgány

Dle ustanovení § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v připadech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. Na území správního obvodu města Tišnova jsou zřízeny následující zvláštní orgány:

Komise k projednávání přestupků

na základě § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 Poznámka
Předsedkyně Mgr. Ivona Prášilová zaměstnanec MěÚ Tišnov
ivona.prasilova@tisnov.cz
Členové Ing. Milan Fryčka  
Rudolf Vrzal  
Iveta Nováčková zaměstnanec MěÚ Tišnov
iveta.novackova@tisnov.cz
Kateřina Lepková zaměstnanec MěÚ Tišnov
katerina.lepkova@tisnov.cz
Michaela Suchomelová
zaměstnanec MěÚ Tišnov
michaela.suchomelova@tisnov.cz
Iva Maloňová, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov
iva.malonova@tisnov.cz
Miroslav Kettner zaměstnanec MěÚ Tišnov
miroslav.kettner@tisnov.cz

Komise k projednávání přestupků města Tišnova zabezpečuje výkon přestupkové agendy v působnosti obcí na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených podle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, namísto následujících městysů a obcí:
Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strhaře, Svatoslav Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Žďárec a Železné.

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

na základě § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 Poznámka
Předseda  
Tajemnice  
Členové  
 

Povodňová komise

na základě § 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Poznámka
Předseda Bc. Jiří Dospíšil
starosta
jiri.dospisil@tisnov.cz
Místopředseda Ing. Václav Šikula

1. místostarosta
vaclav.sikula@tisnov.cz

Tajemník Bc. Miroslav Holíček, DiS. zaměstnanec MěÚ Tišnov,
referent OŽP
miroslav.holicek@tisnov.cz
Členové Jaroslav Musil obyvatel zařazený v orgánech obce
velitel jednotky SDH
jarmus@seznam.cz
Ing. Václav Drhlík zaměstnanec MěÚ Tišnov,
vedoucí oddělení komunálních služeb
vaclav.drhlik@tisnov.cz
npor. Bc. Marek Wágner velitel OO PČR Tišnov
bo.oop.tisnov.podatelna@pcr.cz
mjr.. Ing. Jozef Dankovič
velitel PS HZS Tišnov
jozef.dankovic@firebrno.cz
Ing. Vítězslav Marvan zaměstnanec MěÚ Tišnov,
vedoucí odboru životního prostředí
vitezslav.marvan@tisnov.cz
Jaroslav Kopáček zaměstnanec MěÚ Tišnov,
kontrola ŽÚ
jaroslav.kopacek@tisnov.cz
Ing. Ladislav Suchomel zaměstnanec MěÚ Tišnov
referent odboru správy majetku a investic
ladislav.suchomel@tisnov.cz
Ing. Albín Mašek zaměstnanec MěÚ Tišnov,
vnitřní kontrola a krizové řízení
albin.masek@tisnov.cz
Kamil Augustýn zaměstnanec MěÚ Tišnov,
informatik
kamil.augustyn@tisnov.cz
Ing. Karel Straka úsekový technik 
provoz Bystřice n. Perneštejnem
straka@pmo.cz
Josef Prudil zaměstnanec MěÚ Tišnov,
referent odboru dopravy
josef.prudil@tisnov.cz
Mgr. Michal Knecht zaměstnanec MěÚ Tišnov,
vedoucí OKST
michal.knecht@tisnov.cz
Luboš Dvořáček zaměstnanec MěÚ Tišnov,
referent odboru dopravy
lubos.dvoracek@tisnov.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět