Zpět

Videozáznamy z jednání zastupitelstva

16.3.2015

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání) Stáhnout Přehrát
2. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2015 Stáhnout Přehrát
3. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2016-2018 Stáhnout Přehrát
4. Uzavření Smlouvy č. 14191853 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení Základní umělecké školy Tišnov“ Stáhnout Přehrát
5. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2015 Stáhnout Přehrát
6. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2014 Stáhnout Přehrát
7. Zpráva o průběhu investičních akcích r. 2015 Stáhnout Přehrát
8. Zpráva o komunálních službách za rok 2014 Stáhnout Přehrát
9. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Tišnov za rok 2014 Stáhnout Přehrát
10. Zpráva o sportu 2014 Stáhnout Přehrát
11. Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2014 Stáhnout Přehrát
12. Návrhy na pojmenování nových ulic ve městě Tišnově Stáhnout Přehrát
13. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2015 Stáhnout Přehrát
14. Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Tišnov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje Stáhnout Přehrát
15. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Lesy České republiky, s.p. Stáhnout Přehrát
16. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p. Stáhnout Přehrát
17. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
18. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova Stáhnout Přehrát
19. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26.1. 2015 Stáhnout Přehrát
20. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 17.2. 2015 Stáhnout Přehrát
21. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 18.1.2015 Stáhnout Přehrát
22. Zápis č. 2/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.2.2015 Stáhnout Přehrát
23. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.3.2015 Stáhnout Přehrát
24. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města Stáhnout Přehrát
25. Dotazy, podněty a připomínky Stáhnout Přehrát

16.2.2015

1. Technický bod (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2014
3. Zpráva o živnostenském podnikání za rok 2014
4. Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Úklid a údržba města Tišnova ze dne 6. 2. 2003
5. Schválení Dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 22.10.2009 příspěvkové organizace města Tišnova Dům dětí a mládeže Tišnov
6. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Tišnov
7. Prodej bytu č. 1719/5 na ulici Květnická v Tišnově
8. Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova
9. Souhlas obce se zařazením správního území obce do území působnosti SCLLD
10. Zápis č. 1/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
11. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova
12. Dotazy, podněty a připomínky

14.1.2015

1. Technický bod
2. Uzavření smluv o dílo na stavební práce „Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Tišnov“
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na akci „Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova“
4. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod na projekt „Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách“
5. Dotazy, podněty a připomínky

15.12.2014

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 02.12.2014
3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6_2014
4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7_2014
5. Svěření kompetencí Radě města Tišnova
6. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2015
7. Zastoupení města v právnických osobách
8. Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2014
9. Uzavření smluv o dílo na stavební práce a kupních smluv
10. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem M.N.
11. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s E. a L. J.
12. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. K.
13. Odkoupení části pozemku parc.č. 1811_39 v k.ú.  Tišnov
14. Odkoupení pozemku parc.č. 475_25 a části pozemku parc.č. 2257_1, oba v k.ú. Tišnov
15. Prodej pozemku parc.č. 517_3 v k.ú. Hájek u Tišnova
16. Odpověď na podnět ke zřízení oploceného hřiště pro míčové hry na sídlišti Hony
17. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
18. Zpráva o školství za školní rok 2013_2014
19. Zvýšení závazného ukazatele - mzdových nákladů na rok 2014
20. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2014
21. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
22. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12_2014
23. Zápis č. 8_2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 21.9.2014
24. Zápis č. 9_2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konané dne 11.10.2014
25. Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů, místopředsedů a členů výborů
26. Dotazy, podněty a připomínky

10.11.2014 - ustavující zasedání

1. Složení slibu členů zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba starosty, místostarostů a členů Rady města Tišnova
5. Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Dotazy, podněty, připomínky

6.10.2014

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 23.09.2014
3. Návrh na udělení čestného občanství a ceny města
4. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2013
5. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. J.
6. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem Z .S.
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní N. S.
8. Prodej bytu č. 5 na ulici Květnická 1719 v Tišnově
9. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2466/431 v k.ú. Tišnov
10. Prodej pozemku parc.č.st. 1578 o výměře 165 m2 včetně objektu technického vybavení bez č.p./č.e., v k.ú. Tišnov
11. Navýšení provozního příspěvku na rok 2014 Mateřské škole, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
12. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
13. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9/2014
14. Dotazy, podněty a připomínky

8.9.2014

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 26.08.2014
3. Zápis č. 2/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
4. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky č. 9/2011
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s M. a L. N.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. B.
9. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2014
10. Odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a.s. v k.ú. Tišnov
11. Uzavření smlouvy č. 11093936 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o.
13. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
14. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi městem Tišnov a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
15. Prodej části pozemku parc.č. 2466/331 v k.ú. Tišnov
16. Směna pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova
17. Prodej pozemku parc.č. 2375/2 v k.ú. Tišnov
18. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26. 8. 2014.
19. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence dojíždějících do města Tišnova pro rok 2015 a služby odborného sociálního poradenství pro období 2015 – 2017
20. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2013
21. Upřesnění závazného ukazatele - mzdových nákladů na rok 2014 z příspěvku na provoz od zřizovatele pro Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
22. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2014
23. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2014
24. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Tišnov
25. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
26. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2014
27. Zápis č. 5/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
28.-30. Zápisy č. 5/2014, č. 6/2014 a č. 7/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky
31. Dotazy, podněty a připomínky

23.6.2014

1. Technický bod (složení slibu, schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zánik mandátu člena zastupitelstva Lukáše Války a nastoupení náhradnice Mgr. Moniky Chlupové Fruhwirtové
3. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 10.06.2014
4. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 27.4.2014
5. Schválení Organizačního řádu Městské policie Tišnov
6. Zápis č. 4/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní M. D.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní D. M.
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem D. V.
10. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2014
11. Odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a.s. v k.ú. Tišnov
- Seznámení s peticí
12. Odkoupení pozemku parc.č. 434/15 v k.ú. Hájek u Tišnova
13. Nabídka na odkoupení pozemků parc.č. 1708/35 a parc.č. 2585/43, oba v k.ú. Tišnov
14. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
15. Směna části pozemků v k.ú. Tišnov
16. Směna částí pozemků v k.ú. Předklášteří
17. a 18. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva mezi městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
19. Uzavření Smlouvy o budoucím zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p.
20. Zpráva o investičních akcích roku 2014
21. Návrh obecně závažné vyhlášky města Tišnova č. 4/2014, kterou se zrušuje obecně závažná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání sportovních hřiště s umělým povrchem na území města Tišnova
22. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad
23. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2014
24. Změna Zřizovací listiny p.o. Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
25. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města – MAS Brána Vysočiny o.s.
26. Zrušení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít 2014"
27. Zápis č. 2/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 15. 4. 2014
28. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 13. 5. 2014
29. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence se sídlem ve SO ORP Tišnov pro období 2015 – 2017
30. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
31. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
32. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
33. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
34. Jmenování přísedícího Okresní soud Brno-venkov
35. Zpráva z genderového auditu Městského úřadu Tišnov
36. Navýšení provozního příspěvku na rok 2014 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
37. Smlouva o spolupráci
38. Pověření Výboru kontrolního provedením kontroly
39. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Tišnova ve volebním období 2014 - 2018
40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5/2014
41. Dotazy, podněty a připomínky

28.4.2014

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 15.04.2014
3. Zápis č. 3/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 23.3.2014
4. a 5. Zápisy č. 2/2014 a 3/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
6. Zpráva o hospodaření - lesy 2013
7. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem J. F.
8. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní V. S.
9. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní I. K.
10. Odpis pohledávky – J. J.
11. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2004, kterou se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytovou náhradu
12. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova
13. Zřízení Městské policie Tišnov
14. Uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
15. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov
16. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z.
17. Uzavření Smlouvy č. 13151543 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Zateplení ZŠ Smíškova
18. Zpráva o sportu za rok 2013
19. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu pro rok 2014.
20. Hospodaření města Tišnova za rok 2013
21. Rozpočtové opatření města Tišnova č.3/2014
22. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Resocializační program pro děti v Tišnově – Táborem to může začít 2014“
23. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách“
24. Dotazy, podněty a připomínky

24.3.2014

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Plánovaný záměr rozvoje Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
3. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.03.2014
4. Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2013
5.-7. Zápisy č. 11/2013, č. 1/2014 a č. 2/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného ve dnech 22.12.2013, 26.1.2014 a 23.2.2014
8. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s H. a J. M.
9. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
10. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova
11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ – ZS 824 – 1159/2014
12. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2014
13. Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
14. Zápis ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2014 ze dne 25.2.2014
15. Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
16. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/33 v k.ú. Tišnov
17. Uzavření smluv o budoucích smlouvách darovacích mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem
18. Prodej pozemku parc.č. 94/11 v k.ú. Brumov u Lomnice
19. Prodej pozemku parc.č. 467/6 a částí pozemků parc.č. 467/1, parc.č. 463/10 a parc.č. 463/11, vše v k.ú. Tišnov
20. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem
21. Zpráva o kultuře za rok 2013
22. Zpráva o činnosti mládežnických organizací za rok 2013
23. Zpráva o komunálních službách za rok 2013
24. Návrh na jmenování členů Výboru finančního a Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
25. Dotazy, podněty a připomínky

10.2.2014

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Personální změny ve vedení města Tišnova
3. Zpráva o činnosti rady města Tišnova ke 28.1.2014
4. Užší vyběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2014
5. Zpráva o činnosti komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2013
6. Zpráva o živnostenském podnikání za rok 2013
7. Jmenování přísedícího - okresní soud Brno-venkov
8. Zápis č. 11/2013 ze zasedání osadního výboru Hájek - Hajánky konaného dne 22.12.2013
9. Návrh na jmenování členů Výboru finančního a Výboru kontrolního zastupitelstva města Tišnova
10. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2014
11. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2015-2017
12. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1/2014

16.12.2013

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 03.12.2013
3. Zápis č. 10/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 24.11.2013
4. Zápis č. 7/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5.-6. Zápisy č. 5/2013 a 6/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7. Návrh strategického plánu pro město Tišnov 2014 - 2020
8. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2014
9. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2015 – 2017
10. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 14/2013
11. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2014
12. Přijetí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Tišnov
13. Zpráva o průběhu investic 2013
14. Uzavření Smlouvy č. 13159004 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci "Technické vybavení SD Tišnov"
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16. Spolupráce s městem Sereď, schválení předložení žádosti o finanční příspěvek z OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-13
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Městské kulturní středisko
18. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 016274_12_ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cyklostezka Tišnov – Trmačov
19. Uzavření Smlouvy č. 12125053 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov
20. Žádost o prohlášení města Tišnova ve věci předkupního práva sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 28.11.2007
21. Dotazy, podněty a připomínky

18.11.2013

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 05.11.2013
3. Zápis č. 8/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 25.09.2013
4. Zápis č. 9/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 27.10.2013
5. Zápis č. 6/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Zpráva o průběhu investic 2013
8. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10069873 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Revitalizace ZŠ nám. 28.října Tišnov
9. Uzavření Smlouvy č. 12113733 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ U Humpolky“
10. Uzavření Smlouvy č. 12118523 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Komplexní zateplení MŠ Sluníčko – Tišnov“
11. Hospodaření města Tišnova k 30.9.2013
12. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města – MAS Brána Vysočiny o.s.
13. Rozpočtové opatření města Tišnova  č. 12/2013
14. Výroční zpráva o činnosti škol za školní rok 2012/2013
15. Odkoupení pozemku parc.č. 1811/40 v k.ú. Tišnov
16. Odkoupení části pozemku parc.č. 1811/39 v k.ú. Tišnov
17. Odkoupení části pozemku parc.č. 1808/19 v k.ú. Tišnov
18. Prodej pozemku parc.č. st. 2094/2 v k.ú. Tišnov
19. Prodej pozemku parc.č. st. 2734 v k.ú. Tišnov
20. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 504 a části pozemku parc.č. 502, oba v k.ú. Jamné u Tišnova
21. Odkoupení pozemku parc.č. 2631/2 a částí pozemků parc.č. 1802/38 a parc.č. 1802/41, vše v k.ú. Tišnov
22. Odkoupení pozemku parc.č. 1802/42 v k.ú. Tišnov
23. Jmenování přísedící Okresní soud Brno-venkov
24. Uzavření smlouvy č. 13161124 o poskytnutí podpory ze  SFŽP ČR na akci „Kompostárna Tišnov“
25. Uzavření smlouvy č. 13160914 o poskytnutí podpory ze  SFŽP ČR na akci „Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov“
26. Dotazy, podněty a připomínky

30.9.2013

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Rozpočtové opatření města Tišnov č. 10/2013
3. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova
4. Návrh na udělení čestného občanství
5. Dotazy, podněty a připomínky

9.9.2013

1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.8.2013
3. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2013
4. Uzavření smlouvy o úvěru
5. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2012
6. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2012
7. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
9. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9/2013
10. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2013
11. Protokol o výsledku provedení kontroly kounálních odpadů od roku 2003
12. Zápis č. 4/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
13. Zápisy č. 6 a 7/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky a jmenování nového člena výboru
14. Návrh na udělení čestného občanství a ceny města Tišnova
15. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2013
16. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s panem J. K.
17. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s paní H. P.
18. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem A. D.
19. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2013
20. Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví stavby zpevněných ploch, přeložky kabelu VO a sadových úprav na pozemcích parc.č.st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v k.ú. Tišnov
21. Prodej části pozemku parc.č. 330/3 v k.ú. Hájek u Tišnova
22. Prodej části pozemku parc.č. 2466/254 v k.ú. Tišnov
23. Záměr přistoupení města Tišnova mezi členská města zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
24. Dotazy, podněty a připomínky

29.7.2013

1. Technický bod
2. Uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci s Rodinným centrem Studánka,o.s.
3.
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8-2013 
4. Dotazy, podněty a připomínky

24.6.2013

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.6.2013
3.
Zápis č. 4/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 21.04.2013
4. Zápis č. 5/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 19.05.2013
5. Zápis č. 3/2013 Výboru finančního ZM Tišnova
6. a 7. Zápisy č. 4/2013 a 5/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
8. Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6. 2013
9. Návrh na zařazení projektového záměru Chráněné bydlení Senior Sen s.r.o. do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období 2015 – 2016
10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád města Tišnova
11. Zpráva o průběhu investic 2013
12. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2013
13. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky společnosti KTS EKOLOGIE, s.r.o. za rok 2012
14. Prodej částí pozemků parc.č. 463/7 a parc.č. 467/1, oba v k.ú. Tišnov
15. Zpráva o sportu za rok 2012
16. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy - provoz pro rok 2013
17. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova pro Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov
18. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Základní školu, Tišnov, Smíškova 840
19. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2013
20. Dotazy, podněty a připomínky

29.4.2013

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 16.4.2013
3.
Zápis č. 3/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 17.03.2013
4. Zápis č.3/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5.
Zápis č. 2/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
6.
Zpráva o hospodaření - lesy 2012
7.
Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sportu a tělovýchovy - činnost pro rok 2013
8.
Hospodaření města Tišnova za rok 2012
9.
Navýšení provozního příspěvku na r. 2013 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312
10.
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2013
11.
Smlouva o spolupráci při realizaci stavby silnice III/3771 Tišnov – Předklášteří
12.
Dotazy, podněty a připomínky

25.3.2013

1. Technický bod
2. Volba člena-členky Rady města Tišnova
3.
Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.3.2013
4. Zápis č.1/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5.
Zápis č. 2/2013 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6.
Zápis č. 1/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 20.01.2013
7.
Zápis č. 2/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 17.02.2013
8.
Zpráva o činnosti mládežnických organizací za rok 2012
9.
Zpráva o kultuře za rok 2012
10.
Zpráva o životním prostředí za rok 2012
11.
Zpráva o komunálních službách za rok 2012
12.
Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
13. Prodej části pozemku parc.č. 2466/283 v k.ú. Tišnov
14. Směna částí pozemků parc.č. 467/1 a parc.č. 467/3, oba v k.ú. Tišnov
15. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi městem Tišnov, společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a společností “HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.
16. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy směnné mezi městem Tišnov a Ing. Josefem Sojkou
17. Pravidla rozpočtového procesu města Tišnova
18. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2/2013
19. Dotazy, podněty a připomínky

4.2.2013

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 22.1.2013
3.
Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2012
4. Zápis č. 11_2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky konaného dne 16.12.2012
5.
Rozpočtové opatření města Tišnova č.12_2012
6.
Rozpočtové opatření města Tišnova č.1_2013
7.
Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
8.
Prodej pozemku parc.č. st.1953_2 a části pozemků parc.č. 1590_16, parc.č. 1594_6 a parc.č.1594_9, vše v k.ú. Tišnov
9.
Prodej části pozemku parc.č. 1594_6 v k.ú. Tišnov
10.
Prodej části pozemku parc.č. 1590_16 v k.ú. Tišnov
11.
Zpráva o živnostenském podnikání za rok 2012
12.
Dotazy, podněty a připomínky

17.12.2012

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 4.12.2012 
3.
Zápis č. 10/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 18.11.2012
4. Zápis č.8/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
5.
Zápis č. 9/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6.
Zápis č. 6/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
7.
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova s Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko
8.
Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
9.
Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
10.
Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2013
11.
Zápis č. 6 ze zasedání Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 4. 12. 2012
12.
Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2013 – 2014
13.
Uzavření smluv mezi městem Tišnov a společností LDT spol. s r.o.
14.
Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1847/20 v k.ú. Tišnov
15.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro MěKS Tišnov
17.
Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2013
18.
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11/2012
19.
Souhlas obce s přípravou integrované strategie na svém území
20.
Návrh obecně závazné vyhlášky
21.
Dotazy, podněty a připomínky

 

19.11.2012

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 6.11.2012 
3.
Zpráva o územním plánu Tišnov
4. Zápis ze zasedání FV č. 5/2012
5.
Zápis č. 9/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 26.10.2012
6.
Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem
7.
Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.
Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
9.
Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s paní Monikou Burianovou
10.
Zápis č. 52012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6.11.2012
11.
Hospodaření města Tišnova k 30.9.2012
12.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Cyklostezku Tišnov – Trmačov“
13.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Tišnov
14.
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 10/2012
15.
Dotazy, podněty a připomínky

 

22.10.2012

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 10.10.2012
3.
Zápis č.4_2012 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 4.9.2012
4. Zápis č. 8_2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky konaného dne 16.9.2012
5.
Zápis č. 7_2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
6.
Rozpočtové opatření města Tišnova č. 9_2012
7.
Prodej části pozemku parc.č. 2466_210 v k. ú. Tišnov
8.
Odkoupení pozemku parc.č. 1802_60 v k.ú. Tišnov
9.
Odkoupení částí pozemků parc.č. 639_1 a pac.č. 644_1 v k.ú. Předklášteří
9.1 Připomínka k hlasování
10.
Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 1847_7 v k.ú. Tišnov
11.
Zpráva o průběhu investic
12.
Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
13.
Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
14.
Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
15.
Dotazy, podněty a připomínky

 

17.9.2012

1. Technický bod
2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 5.6.2012
3. Zápis č. 6-2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
4. a 5. Zápisy č. 3 a 4-2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
6. Návrh na přistoupení města Tišnova do místní akční skupiny
7. a 8. Zápisy č. 6 a 7 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky
9. - 11. Zápisy č. 1 - 3 ze zasedání výboru pro komunitní plánování
12. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci ve věci zajitování pečovatelské služby
13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt - Resocializační program pro děti v Tišnově - Táborem to může začít
14. Zpráva o komunálních službách za 1. pololetí roku 2012
15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
16. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.4-2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
17. Hospodaření města Tišnova k 30.6.2012
18. Zpráva o stavu pohledávek k 30.6.2012
19. Navýšení mzdových nákladů jako závazného ukazatele rozpočtu Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci
20. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
21. Navýšení provozního příspěvku na r. 2012 Domu dětí a mládeže
22. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
23. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH Tišnov
24. Zpráva o činnosti škol zřizovaných městem Tišnovem za školní rok2011-2012
25. Žádost o odkup objektu čp. 283 na parc.č.st. 286-2 a pozemku parc.č.st. 286-2 v k.ú. Tišnov
26. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na částečnou úhradu nákladů za škody vzniklé při povodni na řece Svratce
27. Majetkoprávní vypořádání město Tišnov x PRELAX, spol. s r.o.
28. Odkoupení částí pozemku parc.č. 2400-20 v k.ú. Tišnov
29. Návrh majetkoprávního řešení sporu město Tišnov x manželé Kalovi
30. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
31. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
32. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
33. Uzavření Dohody o splátkovém kalendáři
34. Zrušení záměru prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově
35. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově
36. Zrušení záměru prodeje bytu č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově
37. Zrušení záměru prodeje bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
38. Prodej bytu č. 923-1 na ulici Jamborova v Tišnově
39. Mimořádná dotace z rozpočtu města Tišnova
40. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7-2012
41. Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2011
42. Dotazy, podněty a připomínky

 

14.6.2012

 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 5.6.2012
 3. Zápis č. 4/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 4. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 5. Zápis č. 2/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
 6. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 20.5.2012
 7. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2012
 8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/20102, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují veřejná prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů.
 9. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/20102, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Tišnova.
 10. Prodej pozemku parc.č. 349 v k.ú. Pejškov u Tišnova
 11. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 2375/14 v k.ú. Tišnov
 12. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov
 13. Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově
 14. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2012
 15. Zpráva o investičních akcích r. 2012
 16. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
 17. Dotazy, podněty a připomínky

 

3.5.2012

 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)
 2. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 23.4.2012
 3. Hospodaření města Tišnova k 31.3.2012
 4. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 3/2012
 5. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2011
 6. Zpráva o hospodaření - lesy 2011
 7. Provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařizení v městě Tišnov
 8. Uzavření Darovací smlouvy na převod plastových oken do majetku ČR, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
 9. Prodej části pozemku parc.č. 94/3 v k.ú. Brumov u Lomnice
 10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností ČEPS, a.s.
 11. Projednání žádosti občanů o přenesení rozhodovací pravomoci na Zastupitelstvo města Tišnova ve věci vyjádření k územnímu řízení stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
 12. Osadní výbor 1
 13. Osadní výbor 2
 14. Dotazy, podněty a připomínky 

22.3.2012

část 1část 2část 3část 4část 5část 6část 7.