Zpět

Flóra a fauna

Květina

Flóra na Květnici

Především na výslunných travnatých a skalnatých plochách lesostepních formací se vyskytuje řada vzácných teplomilných druhů rostlin. Jde například o oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), kavyl vláskovitý (Stilpa capillata), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), žluťuchu menší (Thalictrum minus), mateřídoušku časnou (Thymus praecox) nebo mateřídoušku olysalou (Thymus glabrescens). Další vzácné druhy dnes objevíme na sousedních plochách, o kterých se uvažuje v souvislosti s rozšířením chráněného území: dealpín lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), teplomilný pryšec mnohobarvý (Tithymalus polychromus), divizna rakouská (Verbascum austriacum), modřenec chocholatý (Muscari comosum) nebo zvonek boloňský (Campanula bononiensis).

Zdejší lesní porosty jsou velmi pestrou mozaikou vzácných společenstev v závislosti na různorodých expozičních, výškových a půdních poměrech. Na slunných svazích jsou dřínové doubravy s přirozeně zředěnými a krnícími porosty dubu šípáku (Quercus pubescens) a dubu zimního (Quercus petraea) s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a vzácně i jeřábu břeku (Sorbus torminalis). V bohatém keřovém podrostu se významně uplatňuje chráněný dřín obecný (Cornus mas) a mahalebka obecná (Cerasus mahaleb) a dále například svída krvavá (Swida sanguinea), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), kalina tušalaj (Viburnum lantana) nebo řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus). Koncem minulého století byly některé části skalní stepi uměle zalesněny borovicí lesní a také stanovištně nepůvodní borovicí černou (Pinus nigra). Zejména v dolních částech svahů se do volných a skalnatých ploch rozšiřuje cizorodý trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Na chladných severních svazích nad údolím Besénku rostou přirozené porosty buku lesního (Fagus sylvatica).

Holub

Fauna na Květnici

Neobyčejně bohatá je především zdejší fauna bezobratlých. Jmenujme alespoň kriticky ohroženou kudlanku nábožnou (Mantis religiosa) nebo teplomilného plže Pupilla triplicata.

Ale také z obratlovců se zde setkáme s některými chráněnými a ohroženými druhy. Na volných skalnatých plochách jde o hojnou ještěrku obecnou (Lacerta agilis), v lesích žije slepýš křehký (Anguis fragilis). K nejvzácnějším ptačím obyvatelům Květnice patří holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva) na severněji exponovaných svazích s převahou buku. Na výslunných lesostepních plochách žije zase linduška lesní (Anthus trivialis), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla). Při úpatí Květnice nad řekou Svratkou hnízdí lejsek šedý (Muscicapa striata). V lesích po celém území Květnice se roztroušeně vyskytuje lejsek bělokrký (Ficedula albiocollis).

Netopýr Podzemní krasové prostory Květnice jsou významným zimovištěm 12 druhů netopýrů a jsou mezi nimi i oba vzácné druhy vrápenců: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum).

Použito materiálů Doc. Ing. Jana Laciny, CSc.