Zpět

Projekty města a investiční akce

MŠ Horova – hřiště v přírodním stylu

Logo operačního programu

Městu Tišnov se podařilo získat dotaci na realizaci dětského hřiště v přírodním stylu. Předmětem investiční akce byla dodávka herních environmentálních prvků, včetně souvisejících služeb spočívajících v umístění, montáži a uvedení herních prvků do provozu. S dodávkou souvisejí terénní a vegetační úpravy území. Hřiště bude sloužit k environmentálnímu vzdělávání dětí. Zhotovitelem byla paní Ing. Eva Hegerová.

 

Aktuální stav: Práce byly dokončeny v říjnu 2014.

Odpovědný referent: Ing. Igor Kotulán, Ing. Veronika Šebková

Konečná cena díla: 840 tis. Kč

Dotace SFŽP: 793 tis. Kč

Související fotogalerie

Akustické úpravy prostoru jeviště v kině Svratka v Tišnově

Po prvním zkušebním roce, kdy v místním kině byla provedena digitalizace sálu, bylo žádoucí, aby byly ještě dodatečně řešeny akustické úpravy jeviště. Při reprodukci zejména nižších kmitočtů vznikaly nežádoucí akustické jevy, které byly slyšitelné v reprodukovaném zvuku. Na základě měření doby dozvuku a výsledků měření byly navrženy akustické úpravy
v prostoru jeviště. V rámci úprav byl v prostoru jeviště instalován pod strop svěšený minerální podhled. Na zadní straně a bocích jeviště se instalovaly štěrbinové rezonátory v celé ploše zdí. Dále byly instalovaný LED reflektory nad jevištěm, které jsou zabudovány do nově instalovaného podhledu. Dodavatelem stavby byla společnost MusicData s.r.o.

Aktuální stav: Práce byly dokončeny v červenci 2014.

Odpovědný referent: Ing. Veronika Šebková

Konečná cena díla: 500 tis. Kč

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Logo operačního programu

Předmětem investice byly stavební úpravy objektů, které jsou součástí areálu Centra sociálních služeb Tišnov. Stavební práce spočívaly v zateplení obvodových plášťů objektů, zateplení střech a ve výměně stávajících otvorových výplní. Nad balkony byly navíc doplněny chybějící stříšky. Stavebními úpravami se prodloužila životnost takto regenerovaných objektů a došlo ke snížení jejich energetické náročnosti. Zhotovitelem byla společnost VAŠSTAV s.r.o.

Aktuální stav: Práce byly dokončeny v říjnu 2014.

Odpovědný referent: Ing. Veronika Šebková

Konečná cena díla: 32 mil. Kč

Dotace SFŽP: 11 mil. Kč

Související fotogalerie

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ U Humpolky

Vzhledem ke zvýšení přípustného maximálního množství žáků mateřské školy a především nevyhovujícímu technickému stavu bylo nutné přistoupit k  rekonstrukci sociálních zařízení ve třech třídách. Práce spočívaly především v rekonstrukci rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace. Nové jsou i keramické obklady, dlažba a byly instalovány nové zařizovací předměty. Dodavatelem stavby byla společnost Zásobování teplem s.r.o.

 

Aktuální stav: Práce byly dokončeny v červenci 2014.

Odpovědný referent: Ing. Veronika Šebková

Konečná cena díla: 1,1 mil. Kč

Související fotogalerie

Rekonstrukce koupaliště

V letošním roce pokračovaly práce na rekonstrukci koupaliště. V jarních měsících byla provedena kompletní sanace bazénové vany s novým laminátovým povrchem. Dále došlo k úplné rekonstrukci venkovních rozvodů vody a kanalizace a k vybudování nových zpevněných ploch kolem bazénu včetně venkovních sprch, brodítek a oplocení. Rekonstrukce byla završena instalací nového mobiliáře, tj. laviček, lehátek a odpadkových košů. Stavbu realizovaly společnosti MBL spol. s r.o. a Vrba, s.r.o.

 

Aktuální stav: Práce byly dokončeny v červnu 2014.

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Konečná cena díla: 8,1 mil. Kč

Související fotogalerie

Cyklostezka Za Trmačovem

V červenci letošního roku byla dokončena stavba Cyklostezky Za Trmačovem rekonstrukcí mostku přes potok Besének  a umístěním dřevěných zábran proti padající hlíně a kamení v nejkritičtějších místech trasy. Současně bylo v lokalitě u zahrádek umístěno přírodní posezení. Uvedené práce navazovaly na vlastní trasu nové cyklostezky, která byla vybudována v loňském roce.

Aktuální stav: Práce byly dokončeny v červnu 2014.

Odpovědný referent: Ing. Veronika Šebková

Konečná cena díla: 1,7 mil. Kč

Dotace Jihomoravského kraje: 1 mil. Kč

Související fotogalerie

Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Logo operačního programu

Městu Tišnov se podařilo prostřednictvím v létě 2013  získat dotaci z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu ROP JV  na projekt, který je registrován pod názvem "Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova" u Regionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Jihovýchod, reg.č. CZ.1.11/3.2.00/35.01448. Současně byla z OPŽP přiznána dotace na komplexní zateplení objektu školy.

 

Projekt obsahuje nástavbu 12 tříd včetně kabinetů a sociálních zařízení, z toho 7 tříd je odborných včetně odborného vybavení. Současně byla provedena přístavba a rozšíření stávající kuchyně s jídelnou. V podsklepené části přístavby jsou sklady a zázemí provozu kuchyně. Celý objekt je upraven pro bezbariérový přístup do všech pater objektu systémem plošin pro vozíčkáře. Obvodové zdivo objektu bylo komplexně nově zatepleno. Realizace stavby proběhla v rekordním čase prosinec 2013 – listopad 2014. Dodavatelem stavby byla společnost Moravostav Brno, a.s.

 

Aktuální stav: Stavba byla dokončena v listopadu 2014, tj. 4 měsíce před termínem dle smlouvy o dílo. V současné době probíhá zařizování učeben nábytkem, počítačovou a multimediální technikou a školními pomůckami v celkové hodnotě 3,62 mil.

Dodavatelem nábytku je společnost Alex kovový a školní nábytek, s.r.o. se sídlem v Brně, dodavatelem IT společnost Chráněná dílna TiRO Blansko a dodavatelem školních pomůcek společnost MULTIP Moravia, s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně.

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Konečná cena díla: 51,68 mil. Kč

Dotace ROP: 21,5 mil. Kč

Dotace SFŽP: 1,75 mil. Kč

Související fotogalerie

Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa

Projekt byl společnou akcí města a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Stavba navazovala na dokončenou investici z roku 2013, rekonstrukci částí ulic Družstevní a Jiráskova. Jedná se o dokončení rekonstrukce ulice Družstevní v úseku ulic Černohorská - Nerudova.

Předmětem investice byla komplexní rekonstrukce stávající místní komunikace včetně vybudování parkovacích stání a chodníků. Součástí projektu je také nové veřejné osvětlení.  Touto etapou bude plně dokončena úprava celé Družstevní ulice.

Akce probíhala ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko jako společná investice s rozděleným financováním dle jednotlivých stavebních objektů. Opravu kanalizace a vodovodu včetně přípojek financoval svazek, povrchové úpravy komunikace, chodníků a nové veřejné osvětlení financovalo město. Dodavatelem stavby byla společnost EUROVIA CS, a.s.

 

Aktuální stav:  Práce byly dokončeny v listopadu 2014.

Odpovědný referent: Ing. Igor Kotulán

Konečná cena díla: 5,8 mil. Kč

Související fotogalerie

Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách

Logo operačního programu

V dubnu 2014 bylo městu Tišnovu schváleno přidělení dotace  z Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod na projekt s názvem „Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště na ulici Na Loukách“, reg.č. CZ.1.11/1.2.00/34.01583.

Hlavním cílem projektu je modernizace dopravního terminálu tak, aby bylo zaručené zkvalitnění dopravní bezpečnosti a zvýšení komfortu dopravní obslužnosti s rozšířením služeb spojených s veřejnou dopravou ve spádové oblasti dopravního terminálu Tišnov. Projekt byl navržen tak, aby po jeho realizaci byly naplněny veškeré, dlouhodobě nedostatečně ošetřené potřeby ze strany občanů - cestujících, podnikatelů a samotného města Tišnova. Zmíněné úpravy dotčené lokality přispějí také k zatraktivnění dopravního uzlu města Tišnova a k zlepšení obrazu cestovního ruchu v dané lokalitě.

Modernizace dopravního terminálu spočívá v bezbariérové úpravě nástupišť autobusového nádraží a stavbě zastřešení nástupišť. Realizací dojde k vybudování souvislého zastřešení po celé délce nástupišť se zadní a horní skleněnou plochou v kovové konstrukci, dále k osazení nových obrubníků, vybudování nových zpevněných ploch, osazení nového venkovního osvětlení a městského mobiliáře. Součástí projektu je i vyvolaná investice, přeložka kanalizačního řadu ze zadního nástupiště (blíže k trati) do vozovky.

Projekt parkoviště řeší výstavbu parkoviště P+R pro 103 automobilů. Součástí stavby je odvodnění parkoviště přes odlučovač ropných látek do kanalizace, nové veřejného osvětlení parkoviště, vegetační úpravy a vybudování přístupu z ul. Na Loukách. Dále je nutné zkrátit stávající koleje u sýpky a provést náhradní výsadbu za pokácenou vzrostlou zeleň.

 

Aktuální stav: Dodavatelem stavby je vítěz tendru, společnost EUROVIA CS, a.s. Stavba bude realizována v 03 – 08/2015.

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Smluvní cena: 22 mil. Kč

Dotace ROP: 18,4 mil. Kč

Projekt Umenie bez hraníc

Hlavním cílem projektu Umenie bez hraníc je posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím rozvoje a výměny regionálních kulturních tradic a společenských aktivit. Projektem vznikne tradice prezentování společného přeshraničního folklóru dvou partnerských měst tj. města Sereď (Slovenská republika) a města Tišnova (Česká republika).

Uvedený cíl vychází ze zaměření Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, Prioritní osa I. – Podpora socio-kultruního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, konkrétně jde o cíl oblasti podpory 1.1. Kulturní rozvoj a zachování tradic.

 Specifické cíle projektu:  

  •   zorganizování společné kulturně- společenské akce Umenie bez hraníc jako úvodní akce nové vzájemné kulturní tradice organizování společných akcí, 
  •    zvýšení atraktivity a podpory vzájemné návštěvnosti obou měst jako i přilehlých regionů prostřednictvím prezentace kulturních a společenských aktivit,
  • obnova objektu amfiteátru v Seredi jako prostoru zprostředkující kulturní a společenské akce,
  • propagace vzájemného přeshraniční partnerství města Sereď a města Tišnov. 

Projekt přispívá k rozvoji společných aktivit města Sereď a města Tišnov v oblasti kulturních tradicí, turistického ruchu a přispěje velkou mírou ke zvýšení návštěvnosti obou regionů.

Součástí společných přeshraničních aktivit bude i zorganizování fotosoutěže, při které amatérští fotografové obou partnerských měst budou zachytávat záběry z obou partnerských měst na téma slovensko- českého partnerství a průniku kultur. Vítězné fotografie obou měst naleznete na stránkách www.tisicluditisicoci.eu

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií a to ve výšce 85%.

Celkové náklady projektu jsou: 210 525,90 euro.

Požadovaná výška FP z ERDF je: 178 947,01 euro

 

Začátek realizace projektu: leden 2014

Ukončení realizace projektu: říjen 2014

 

Kontaktní osoba: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka projektu

Standardy OSPOD MěÚ Tišnov

Na počátku letošního roku byla městu Tišnov na základě Rozhondutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ - ZS 824 - 1159/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytnuta dotace na realizaci projektu pod názvem: Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov, reg.č.CZ.1.04/3.1.03/C2.00068.

Hlavním cílem projektu je naplnění vybraných kritérií standardů kvality přílohy č.1 vyhlášky č.473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a tímto podpořit zývšení kvality výkonu OSPOD MěÚ Tišnov.

Cílů bude dosaženo:

- naplněním minimálního personálního standardu (kritérium 4b)

- pořízením materiálního a technického vybavení (kritérium 2b, 2c)

- realizaci profesního vzdělávání referentů OSPOD (kritérium 6c)

- rozšířením webu města o informace o činnosti OSPOD (kritérium 3b)

Cílová skupina se skládá ze šesti referentů OSPOD MěÚ Tišnov, tj. vedoucího odboru sociálního věcí, kurátorku pro mládež, tři stávající referentky péče o dítě a nová referentka OSPOD. 

Dotace se poskytuje v maximální výši 1 028 647,30 Kč z toho:

- maximálně 85% výše dotace, tj. 874 350,20 Kč z prostředků ESF, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Národního fondu;

- 15% výše dotace, tj. 154 297,10 Kč z ostatních prostředků proskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování.

Podíl na financování celkových způsobilých výdajích projektu je 100%.

Projekt bude trvat 17 měsíců a zajištění realizačního týmu bude v počtu 2 osob:

- datum zahájení realizace projektu : 1.2.2014

- datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.6.2015.

Projekt "Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov" reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost a ze státního rozpočtu ČR.

Související dokumenty

Stav projektu: v realizaci

Kontaktní osoba: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka projektu

TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO MĚSTO TIŠNOV reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031

Logo Podporujeme vaši budoucnost

Začátkem roku 2013 dostalo město Tišnov na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 31/89 na realizaci projektu Tvorba strategického plánu pro město Tišnov.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění strategického plánování města Tišnova a jeho regionu a tvorba zásadní koncepce rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova až po rok 2020. Úvodní analýza dosavadních strategických plánu rozvoje a současného stavu strategického řízení města bude podpořena diskusemi s volenými zástupci města a odborné veřejnosti tak i dotazníkovým šetřením mezi obyvateli města, firmami. Výstupy a podněty budou sloužit jako podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje, který bude vytvářen a dodán formou služby dodavatelem na základě výběrového řízení.

Dlouhodobé plánování rozvoje města umožní zefektivnit formulaci slabých a silných stránek řízení města a regionu, formuluje příležitosti a hrozby, které v dlouhodobém vývoji mohou rozvoj města velkou mírou ovlivnit. Strategický dokument umožní reflektovat aktuální problémy, které se ve městě a region vyskytují a pomůže navrhovat pro ně reálné řešení a tím i zefektivnit činnost úřadu a regionu.

Cílovou skupinou projektu jsou územní samosprávné celky a úřady ÚSC, jejich orgány a zaměstnanci a Volení zástupci územně samosprávných celků.

Vytvoření cílů a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného strategického plánu rozvoje města usnadní plánování investic a rozvoje v dlouhodobém výhledu. Strategický plán rozvoje bude vázán harmonogramem plnění plánu, který umožní snazší kontrolu dosažení stanovených cílů v daném termínu a jejich zpětné zhodnocení.

Projekt bude probíhat 12 měsíců, datum zahájení projektu 1.1.2013 – ukončení 31.12.2013. Průběžné výstupy realizace nového strategického plánu budou zveřejňovány na webu města.

Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov  r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Stav projektu:  projekt ukončen

Kontaktní osoba:
Manažerka projektu - PhDr. Miriam Jedličková,  miriam.jedlickova@tisnov.cz

Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071

Logo Podporujeme vaši budoucnost

Projekt Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov vytvoří víceletý program systematického vzdělávání, zajistí postupné a systematické vzdělávání úředníků, zlepší kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a úřadech územních samosprávných celků a zvýší transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

Realizace projektu je kompletně zajištěna prostřednictvím školitelů MěÚ Tišnov proškolených Institutem pro místní správu Praha. Školení probíhají prezenční formou v budově Městského úřadu Tišnov a distanční formou.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci Městského úřadu Tišnov, zastupitelé města Tišnov, úředníci a členové zastupitelstev 58 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov a zaměstnanci jimi zřizovaných příspěvkových organizací.

V rámci projektu bude proškoleno nejméně 230 osob, počet úspěšných absolventů bude 2070 osob.

Projekt Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Stav projektu: realizace od 1.3.2010 do 31.12.2012

Související dokumenty

Související fotogalerie

Další informace o projektu můžete také nalézt na webových stránkách Evropského sociálního fondu ČR nebo obecněji na portálu odboru strukturálních fondů MV ČŘ.

Technologické centrum města

Logo

Projekt se zabývá vytvořením technologického centra na ORP Tišnov včetně vnitřní integrace úřadu a také zavedením elektronické spisové služby na ORP Tišnov a v obcích správního obvodu. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně elektronických služeb veřejné správy ve správním obvodu ORP Tišnov, které přispěje ke snížení administrativního zatížení občanů.

S ohledem na zavádění eGovernmentu do praxe se vybudování Technologického centra ORP jeví jako nutnost. Současná infrastruktura je nevyhovující. Technologické centrum zajistí vysokou kvalitu dostupných služeb (spisové služby a negarantovaného úložiště) na výkonnostně vyhovujícím hardwaru a s minimálním počtem technických výpadků.

Cíle projektu pomůže naplnit kvalitní projektový tým s adekvátní praxí a především kvalitní dodavatelé celého řešení vybraní na základě výběrových řízení.

Technologické centrum bude možno využít i pro stávající aplikace MěÚ Tišnov, které tak získají špičkovou hardwarovou základnu.

Projekt s názvem Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu města Tišnov r.č. CZ.1.06/2.1.00/06.06779 je financován z dotace ze strukturálního fondu ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) prostředdnictvím Integrovaného operačního programu a rozpočtu města Tišnova.

Stav projektu: v realizaci

Související dokumenty

Efektivní úřad v Tišnově r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036

Logo Podporujeme vaši budoucnost

Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036

Realizací projektu dojde k identifikaci a utřídění procesů, vznikne jejich provázanost s procesní dokumentací a organizační strukturou. Dále dojde k ukotvení jednotlivých projektů a zajištění jejich realizace a to i v době udržitelnosti projektu. Souběžně proběhne především obecné vzdělávání zaměstnanců na MěÚ Tišnov spolu s vedením města v oblasti procesů a projektového řízení a specifické vzdělávání pro manažery.

Cílem projektu je optimalizace, zvýšení kvality a efektivity procesů a podpora kvality řízení projektů.

Dílčí cíle projektu:

  • zefektivnění stávajících procesů a optimalizace jejich řízení

  • zavedení projektového řízení

  • zvýšení kvality poskytovaných služeb

  • snížení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností.

Realizací čtyř na sebe navazujících aktivit dojde k naplnění hlavního i dílčích cílů projektu. Bude proveden procesně-personální audit, vznikne projektová kancelář a dojde ke zhodnocení navržených procesních a personálních změn.

Cílovou skupinou s přímým dopadem jsou zaměstnanci a vedení města Tišnova.

Projekt Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Stav projektu: realizace od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2012

Související dokumenty

Další informace o projektu můžete také nalézt na webových stránkách Evropského sociálního fondu ČR nebo obecněji na portálu odboru strukturálních fondů MV ČŘ.

Obec přátelská rodině

Ministerstvo práce a sociálních věcí – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Stav projektu: realizace od 1.1.2010 do 31.12.2010