Zpět

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronicky podepsaných datových zpráv doručovaných Městskému úřadu. Pro nepodepsané datové zprávy použijte e-mailovou adresu urad@tisnov.cz.

Dle nařízení vlády 495, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, vydává MěÚ Tišnov následující informace potřebné k doručování datových zpráv:

Elektronická adresa elektronické podatelny
epodatelna@tisnov.cz

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19, podatelna MěÚ

Formáty datových zpráv
shodně s přípustnými formáty dodávanými do datové schránky dle vyhlášky č. 194/2009 Sb, o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, příloha č. 3:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document) odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

 

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců
Kamil Augustýn - informatik

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů

  • informatik MěÚ (Kamil Augustýn)

Vzor datové zprávy

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně města Tišnov epodatelna@tisnov.cz [den.mesic.rok] v [hodina:minut:sekund].

Identifikátor dokumentu: [id-rok]

Za obsah této stránky zodpovídá: Webmaster
Zpět