Zpět

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Náklady na pořízení kopií
  • A4 jednostranně ... 1,50 Kč/ks
  • A4 oboustranně ... 2,60 Kč/ks

  Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.

  Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem Tišnov, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

 2. Náklady na opatření technických nosičů dat
  • CD (pokud tuto formu žadatel vyžaduje) ... 15 Kč/ks

  V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

 3. Náklady na odeslání informace žadateli:

  Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

  Je-li poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace, činí náklady na každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledání 150,- Kč.

 5. Osvobození od úhrady nákladů:

  Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.

  Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 1 hodina.

  Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

Nabytím účinnosti tohoto sazebníku pozbývá účinnosti sazebník schválený 18.12.2013.

Sazebník úhrad schválila Rada města Tišnova na svém zasedání dne 17.12.2014 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.


Za obsah této stránky zodpovídá: Libuše Suchánková
Zpět