Zpět

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Město Tišnov
 2. Důvod a způsob založení:

  Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vzniklo město jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

  Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").

  Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

  Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

  Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Městský úřad Tišnov je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností.

  Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 3. Organizační struktura: naleznete Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
  2. Adresy úřadoven pro osobní návštěvy: naleznete Kontakty
  3. Úřední hodiny:
   1. Pondělí a středa 7.00 - 17:00, pátek 7:00 - 12:00
   2. Provozní doba podatelny: Pondělí a středa 7.00 - 17:00, úterý a čtvrtek 7.00 - 15.00, pátek 7.00 - 14.00
  4. Telefonní čísla: naleznete Kontakty
  5. Číslo faxu: 549 439 780
  6. Adresa internetové stránky: www.tisnov.cz
  7. Adresa e-podatelny: naleznete Elektronická podatelna
  8. Další elektronické adresy: naleznete Kontakty
 5. Případné platby lze poukázat: KB Brno-venkov 19-1425641/0100
 6. IČO: 00282707
 7. DIČ: CZ00282707
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů:
  2. Rozpočet: naleznete zde
 9. Žádost o informace: naleznete Přístup k informacím dle zákona 106/1999 Sb.
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
 11. Opravné prostředky:

  Proti rozhodnutí tajemníka o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím sekretariátu starosty Města Tišnova.

  Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada města.

  Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

  Rada města, resp. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. MěÚ je tímto právním názorem vázán.

  Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

  V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí MěÚ Tišnov rovněž Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím MěÚ Tišnov.

 12. Formuláře: naleznete Žádosti a formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: naleznete Životní situace
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
   • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   • Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
  2. Vydané právní předpisy:
 15. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: naleznete Sazebník úhrad
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: -
 16. Licenční smlouvy:
  1. Vzory licenčních smluv: Vzor licenční smlouvy
  2. Výhradní licence: -
 17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: naleznete Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Libuše Suchánková
Zpět