Zpět

Tajemnice

Kontakty

Tajemník úřadu je zaměstnancem města. Za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi města. Jako vedoucí úřadu plní kromě úkolů zaměstnance úkoly dle ustanovení § 110 zákona o obcích a:

 1. řídí a koordinuje činnost úřadu, svolává a řídí porady vedení,
 2. zabezpečuje:
  • komplexně výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města Tišnova,
  • koncepci rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu města Tišnova, obce s rozšířenou působností,
  • koordinaci činnosti útvarů úřadu a rozhoduje v  kompetenčních sporech mezi jednotlivými útvary, není-li stanoveno jinak,
  • úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení části páté zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a v oblasti požární ochrany na základě ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  • součinnost města při výkonu trestu obecně prospěšných prací,
 3. vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce; je oprávněn se vyjadřovat k pracovním náplním jednotlivých zaměstnanců,
 4. vydává interní normativní akty, není-li jejich vydání vyhrazeno Radě města Tišnova případně Zastupitelstvu města Tišnova,
 5. odpovídá za plnění úkolů uložených útvarům usneseními Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova,
 6. je statutárním orgánem úřadu na základě zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 7. rozhoduje o návrhu na vyloučení vedoucích odborů dle ustanovení § 14 správního řádu a ustanovení § 77 daňového řádu, 
 8. předkládá Radě města Tišnova:
  • návrhy na jmenování vedoucích odborů,
  • návrh změn organizační struktury úřadu,
  • návrh Organizačního řádu a jeho změn, včetně změn organizační struktury úřadu,
 9. stanovuje mimořádné odměny vedoucím odborů a zaměstnancům pracovišť za plnění mimořádných úkolů a na základě návrhů vedoucích odborů rozhoduje o přiznání mimořádných odměn zaměstnancům zařazeným do úřadu,
 10. zabezpečuje vedení evidence písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení a připravuje výroční zprávu podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 11. podepisuje:
  • rozhodnutí a jiná opatření v přenesené působnosti, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu,
  • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti, není-li k podpisu těchto písemností příslušný starosta nebo místostarostové; zavazovat město může pouze tehdy, je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města.

Zastupuje v pracovně-právních vztazích město Tišnov i v případě, že jeho zaměstnanci nejsou zařazeni do městského úřadu, není-li právním předpisem stanoveno jinak.

Tajemníka v době jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucí Odboru správních a vnitřních věcí. 


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět