Zpět

Odbor životního prostředí

Kontakty

download formuláře ke stažení

v samostatné působnosti:

 1. na úseku správy městského lesního majetku zabezpečuje jeho správu a kontrolu správy městského lesního majetku z pohledu vlastníka především dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

  1. zajišťuje výběr dodavatele na zajištění pěstebních a těžebních činností v lesích města,

  2. zajišťuje výběr vhodného kandidáta na zajištění funkce odborného lesního hospodáře,

  3. ve spolupráci s dodavatelskou firmou a odborným lesním hospodářem koordinuje práce v lesích dle platného Lesního hospodářského plánu,

  4. spolupracuje s Krajským úřadem JMK při zajištění ochranných prací zvláště chráněného území Přírodní památky Květnice,

  5. zajišťuje prodej palivového dříví v rámci,

 2. vykonává funkci tajemníka Komise životního prostředí Rady města Tišnova;

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

 2. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; v působnosti obecního úřadu ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuty za porušení povinností uložených zákonem o odpadech a stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy v případě porušení povinností uložených zákonem o odpadech,

 3. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů,

 4. vykonává státní správu v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

 5. vykonává státní správu v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; v působnosti obecního úřadu povoluje kácení dřevin, pozastavuje omezení nebo zákaz kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu,

 6. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 7. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

 8. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,

 9. vykonává státní správu v rozsahu obce podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 10. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

 11. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 12. vykonává státní správu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou přestupků a jiných správních deliktů,

 13. plní úkoly, vyplývající ze zákonů:

  1. č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

  2. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),

  3. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

  4. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,

 14. vykonává funkci tajemníka povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností, včetně zpracování příslušných dokumentů.


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět