Zpět

Odbor živnostenský úřad

Kontakty

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu obecního živnostenského úřadu podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných, volných, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, a dále jako centrální registrační místo:

  1. přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě § 125 až 128 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,

  2. přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném v § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

  3. přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení dle § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

  4. přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném v § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 2. předává ve lhůtě podle § 45a odst. 6 živnostenského zákona podání, která obdrží podle § 2 odst. 1 zákona o živnostenských úřadech, příslušným správním úřadům podle § 45a odst. 4 živnostenského zákona, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání,

 3. je provozovatelem živnostenského rejstříku,

 4. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku kontrol:

  1. podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí živnostenskou kontrolu, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  2. podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad ochranou spotřebitele dle § 23 odst. 5 tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  3. podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  4. podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  5. podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  6. podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  7. podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dohled nad dodržování tohoto zákona,

  8. podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,

  9. podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona,

 5. vykonává státní správu podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách,

 6. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

 7. vykonává působnost obecního úřadu obce s přenesenou působností podle § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 8. vykonává funkci poradny zapojené do systému „Spotřebitelský ombudsman“.


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět