Zpět

Odbor územního plánování

Kontakty

download dokumenty odboru 

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona naleznete na webu ministerstva pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

Územně analytické podklady (ÚAP) naleznete v samostatné části stránek, viz http://www.tisnov.cz/cs/mesto/dokumenty-mesta/uzemne-analyticke-podklady-uap.html.

 

v samostatné působnosti:

 1. zajišťuje pořizování, projednávání a předkládání materiálů pro schvalování územně plánovací dokumentace města podle stavebního zákona,

 2. zabezpečuje výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) a předkládá návrhy smluv o dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města,

 3. kontroluje finanční plnění (věcnou a formální správnost faktur) dle uzavřených smluv o dílo,

 4. plánuje finanční zajištění ÚPP a ÚPD,

 5. je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) a digitální technické mapy města (DTMM);

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako úřad územního plánování podle stavebního zákona, zejména:

  1. zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování,

  2. pořizuje územní plán a jeho změny a regulační plán pro území obce,

  3. pořizuje územně plánovací poklady (územně analytické podklady, územní studie),

  4. aktualizuje územně analytické podklady,

  5. vyhodnocuje územní plány a jejich změny pro území obce,

  6. pořizuje území plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,

  7. pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,

  8. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,

  9. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,

  10. podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,

  11. prověřuje ve spolupráci s dotčenými obcemi urbanistické studie, územní generely a územní prognózy zpracované přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. a vkládá o nich data do evidence územně plánovací činnosti,

  12. zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu,

 2. vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů,

 3. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče ve stanoveném správním obvodě podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  1. se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,

  2. zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady,

  3. uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,

  4. usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,

  5. koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,

  6. vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět