Zpět

Odbor správních a vnitřních věcí

Kontakty

v samostatné působnosti:

 1. zpracovává komplexně návrhy obecně závazných vyhlášek města, neurčí-li starosta nebo tajemník jiného zpracovatele; provádí kontrolu návrhů obecně závazných vyhlášek zpracovaných ostatními útvary a odpovídá za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy,

 2. vede evidenci právních předpisů města,

 3. podílí se na zpracování návrhů vnitřních předpisů (řídících aktů), s výjimkou předpisů vztahujících se k finančnímu hospodaření, pokud starosta města nebo tajemník úřadu neurčí zpracovatelem jiný útvar,

 4. vykonává právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména správní řízení, zákon o obcích a krajích),

 5. vede podatelnu, výpravnu a elektronickou podatelnu, zajišťuje provoz telefonní ústředny úřadu, podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé útvary nebo zaměstnance úřadu, zabezpečuje kopírovací služby pro občany v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí,

 6. zajišťuje vedení úřední desky městského úřadu, pečuje o vývěsní skříňky,

 7.  zajišťuje vybavení kanceláří, zabezpečuje provoz úřadu, údržbu a opravy nábytku a technických zařízení, nákup odborné literatury a periodických publikací, provádí inventarizace majetku města na úseku stanoveném vnitřní směrnicí města, vede agendu CCS karet pro služební vozidla města

 8. zajišťuje správu a provoz IT vybavení úřadu

 9. vykonává funkci tajemníka Komise pro občanské záležitosti

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů včetně ukládání pokut v blokovém řízení,

 2. vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů včetně ukládání pokut v blokovém řízení,

 3. plní funkci kontaktního místa veřejné správy Czech POINT,

 4. vykonává státní správu na úseku vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

 5. vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 6. vykonává státní správu na úseku matrika podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů plní úkoly orgánu veřejné moci, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů plní úkoly matričního úřadu,

 7. vykonává státní správu na úseku státního občanství podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) ve znění pozdějších předpisů,

 8. vykonává státní správu podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – sepisování veřejné listiny o identifikaci FO a PO,

 9. vykonává státní správu na úseku voleb podle zákona č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při provádění referenda, na úseku sčítání lidu, domů a bytů,

 10. vykonává působnost obce na úseku ztrát a nálezů podle § 1051- § 1062 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou nálezů zvířat,

 11. projednává přestupky v rozsahu § 53 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou přestupků podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c), d), f), g) a h) zákona o přestupcích a přestupky v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vymezené zvláštními zákony, není-li stanovena působnost konkrétního orgánu (např. orgán ochrany přírody a krajiny, orgán státní památkové péče, silniční správní úřad apod.), zabezpečuje šetření a potvrzování skutečností o občanech,

 12. rozhoduje o správních deliktech dle zákona o obcích, jakož i o ostatních správních deliktech, pokud není zvláštními zákony nebo tímto Organizačním řádem určena příslušnost jiného orgánu nebo útvaru,

 13. zpracovává komplexně návrhy nařízení města z rozhodnutí starosty města nebo tajemníka městského úřadu; provádí kontrolu návrhů nařízení, zpracovaných ostatními útvary a odpovídá za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy.


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět