Zpět

Odbor kancelář starosty a tajemníka

Kontaky

v samostatné působnosti:

 1. zabezpečuje úkoly spojené s úřední činností starosty města a místostarostů,

 2. podle pokynů vyřizuje a eviduje korespondenci starosty města a místostarostů,

 3. podle pokynů organizuje úřední schůzky a jednání starosty města a místostarostů,

 4. zabezpečuje vyhotovení listiny přítomných na zasedání zastupitelstva města a rady města,

 5. vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města, vyhotovuje a rozesílá usnesení zastupitelstva města a rady města a zajišťuje jejich zveřejnění na webových stránkách města Tišnova,

 6. vyhotovuje schválené záměry města a zajišťuje jejich vyhlášení,

 7. organizačně zajišťuje vedení kroniky města,

 8. správa obsahu facebookových stránek a webových stránek v záležitostech propagace města,

 9. zpracovává informace pro sdělovací prostředky,

 10. spolupráce s partnerskými městy,

 11. zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce k organizační složce města Tišnova, Městské knihovně Tišnov,

 12. zastupuje město v řízení před soudy a dalšími orgány veřejné správy,

 13. zabezpečuje přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města,

 14. provádí kontrolu věcné a formální správnosti materiálu pro jednání Rady a Zastupitelstva města Tišnova,

 15. zabezpečuje přípravu a právní posouzení smluvní dokumentace a dalších listin a dokumentů města,

 16. zaujímá stanoviska a vyjadřuje se z hlediska platné legislativy k záležitostem města,

 17. poskytuje metodickou pomoc v oblasti dodržování ústavnosti a zákonnosti v samostatné působnosti města,

 18. vykonává právní poradenství v ostatních záležitostech orgánů města,

 19. zabezpečuje evidenci, archivaci a půjčování Sbírek zákonů pracovníkům úřadu a občanům k nahlédnutí,

 20. vede centrální evidenci petic a stížností,

 21. zpracovává návrhy vnitřních předpisů (řídících aktů), pokud starosta města nebo tajemník úřadu neurčí zpracovatelem jiný útvar,

 22. zajišťuje součinnost s právní kanceláří v případech, kdy je tato pověřena město zastupovat před soudem nebo správním orgánem, event. s níž je uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci,

 23. plní úkoly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol podle § 22 zákona o finanční kontrole,

 24. zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole, a to u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města,

 25. je koordinačním orgánem města pro přípravu na krizové situace (stav nebezpečí, nouzový stav),

 26. vykonává funkci tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva města Tišnova,

 27. kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Tišnova,

 28. plní úkoly spojené s úřední činností tajemníka městského úřadu, eviduje korespondenci a jiné písemnosti tajemníka a dle jeho pokynů vyřizuje jeho korespondenci,

 29. zabezpečuje organizačně technické záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva a schůzemi rady,

 30. v průběhu skartační lhůty uchovává a pečuje o písemnosti související se zasedáními zastupitelstva města a schůzemi rady města,

 31. vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva města,

 32. vyhotovuje a rozesílá zápisy z porad vedení,

 33. zpracovává výroční zprávu města a následně zabezpečuje její umístění na webu města, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 34. vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 35. zabezpečuje komplexní personální agendu zaměstnanců města,

 36. zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu a zabezpečuje jejich vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 37. zabezpečuje administraci personální agendy volených zástupců města,

 38. zabezpečuje administraci personální agendy ředitelů příspěvkových organizací,

 39. zajišťuje a zodpovídá za realizaci výběrových řízení na obsazení pracovních míst úřadu,

 40. provádí kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců úřadu,

 41. spolupracuje na zabezpečení součinnosti města při výkonu trestu obecně prospěšných prací,

 42. zajišťuje dotace z Úřadu práce ČR a zabezpečuje součinnost města při výkonu veřejně prospěšných prací,

 43. zabezpečuje interní audit na MěÚ Tišnov v souvislosti s udržitelností projektu „Efektivní úřad“, vyhotovuje Roční plán interních auditů,

 44. administruje agendu střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

 45. zabezpečuje vedení evidence členů jednotlivých komisí Rady města Tišnova a výborů Zastupitelstva města Tišnova,

 46. přijímá, zpracovává dotace a návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města a kontroluje jejich vyúčtování,

 47. na úseku kultury: zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce k příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, zřízené městem Tišnovem,

 48. na úseku školství:

  1. postupuje v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města ve věcech náležejících do působnosti obce podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zabezpečuje plnění dalších úkolů obce podle citovaného zákona,

  2. zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Tišnovem, a to Inspiro – středisko volného času Tišnov, Základní škole, Tišnov, nám. 28 října 1708, Základní škole, Tišnov, Smíškova 840, Mateřské škole Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, Mateřské škole, Tišnov, U Humpolky 1686 a Mateřské škole, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace,

  3. spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města,

  4. shromažďuje podklady pro stanovení osobních příplatků, příplatků za vedení a odměn pro ředitele škol zřízených městem,

  5. shromažďuje podklady pro zařazení školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení nebo pro změny údajů ve školském rejstříku a zajišťuje zápis změn v tomto rejstříku,

  6. shromažďuje podklady pro řešení stížností na ředitele škol, předkládá RM opatření v návaznosti na zprávu ČŠI, řešení návrhů, připomínek a stížností od školských rad

  7. na základě rozhodnutí rady města organizačně zajišťuje konkurz na ředitele školy nebo školského zařízení,

  8. vykonává funkci tajemníka Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova,

  9. vykonává funkci tajemníka Komise sportovní Rady města Tišnova.

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu na úseku práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, mimo projednávání přestupků proti právu shromažďovacímu,

 2. zabezpečuje agendu vyvlastnění,

 3. zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,

 4. zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,

 5. zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,

 6. zabezpečuje plnění úkolů obce na úseku obrany státu podle zákona č. 218/1999 Sb., (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaných zákonů,

 7. vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady města, je gestorem činnosti bezpečnostní rady města, krizového štábu, včetně zpracování příslušných dokumentů,

 8. zabezpečuje agendu civilní ochrany (CO) v působnosti obce,

 9. eviduje vnější havarijní plány,

 10. vede evidenci utajovaných informací, zodpovídá za ochranu utajovaných informací uložených na jeho pracovišti, a další práce v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 11. vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkajících se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření pokladničky, apod.),

 12. na úseku školství: vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení).

 


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět