Zpět

Odbor investic a projektové podpory

Kontakty

v samostatné působnosti:

 1. plní úkoly v působnosti obcí podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,

 2. spolupracuje při přípravě rozvojových projektů ORP,

 3. spolupracuje při zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v souladu se strategickým plánem rozvoje města,

 4. zpracovává podklady pro rozpočtový výhled města a akční plán města,

 5. zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí města a spolupracuje s finančním odborem na finančním zajištění investičních akcí města,

 6. připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např. příprava projektové dokumentace, jednání s vlastníky pozemků, dotčenými orgány a investory, příprava smluv, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrská činnost, stavební dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, příprava návrhů pro rozhodování orgánů města),

 7. zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb ve vlastnictví města do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,

 8. zastupuje město Tišnov v územním a stavebním řízení jako investor,

 9. zabezpečuje zpracování zadávacích podmínek a průběh veřejných zakázek města v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,

 10. odpovídá za řádnou evidenci a archivaci veřejných zakázek,

 11. organizuje a zabezpečuje generální opravy a rekonstrukce objektů města,

 12. aktivně vyhledává dotační tituly a předkládá možnosti využití těchto dotací příslušným garantům,

 13. odpovídá za zpracování dotačních žádostí a v případě zpracování dotace externím subjektem komunikuje s dodavatelem a je kontaktní osobou za město,

 14. spolupracuje při vyhledávání dotačních titulů pro příspěvkové organizace města, neziskové organizace, občanská sdružení a obce ORP,

 15. odpovídá za řádné čerpání dotací včetně zpracování žádostí o platbu,

 16. provádí monitoring dotací včetně závěrečného vyhodnocení projektů,

 17. spolupracuje při kontrolách čerpání dotací dotačními a kontrolními orgány,

 18. odpovídá za řádnou evidenci a archivaci dotací,

 19. na základě pověření od příslušného garanta zpracovává projektový záměr dle Metodiky pro řízení projektů,

 20. dohlíží nad dodržováním Metodiky pro řízení projektů,

 21. provádí změny a aktualizace Metodiky pro řízení projektů,

 22. zabezpečuje metodickou pomoc vedoucím projektů,

 23. vypracovává stanoviska projektové kanceláře k realizovaným projektům

 24. vykonává funkci tajemníka Výboru pro strategické plánování a rozvoj města.


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět