Zpět

Odbor finanční

Kontakty

v samostatné působnosti:

 1. zajišťuje vedení účetnictví města včetně organizačních složek města v souladu s příslušnými právními předpisy, převážně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

  1. komplexní účetní práce včetně zpracování účetních výkazů města,

  2. provádění platebního zúčtovacího styku města,

  3. vedení evidence majetku města v souladu s účetní evidencí,

  4. zajišťuje a provádí inventarizaci majetku a závazků města a zpracování podkladů pro inventarizaci a likvidaci majetku města,

  5. výplatu náhrad za pracovní cesty,

  6. zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani z  nabytí movité věci, dani silniční a dani z nemovitosti,

  7. provádění fakturace,

  8. vedení pokladní agendy města,

  9. vedení evidence pohledávek a závazků města,

  10. vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti a předkládání návrhů orgánům města ve věcech těchto pohledávek,

  11. výplatu peněžních darů a dotací schválených orgány města,

  12. sledování finančních vztahů se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími subjekty,

  13. hospodaření s peněžními fondy města v rámci stanovených podmínek,

  14. metodickou pomoc při vedení účetnictví u příspěvkových organizací zřízených městem,

  15. komplexní mzdovou agendu včetně agendy nemocenských dávek a nemocenského pojištění zaměstnanců městského úřadu, zaměstnanců nezařazených do městského úřadu a členů zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města,

  16. zpracování evidence pojistného na sociální pojištění, důchodového a zdravotního pojištění zaměstnanců města,

  17. roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,

  18. zpracování statistických výkazů týkajících se pracovní náplně finančního odboru,

  19. zpracování vnitroorganizačních směrnic v oblasti vedení účetnictví a daní,

  20. provádění inventarizace a vyúčtování pokutových bloků,

 2. sestavuje a sleduje rozpočet města a předkládá požadované materiály k projednání a schválení orgánům města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to zejména:

  1. zpracovává rozpočtový výhled a návrh rozpočtu,

  2. informuje orgány města o plnění rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření,

  3. zpracovává závěrečný účet města,

 3. na úseku finančního managementu analyzuje finanční situaci města, a to zejména:

  1. optimalizuje využití bankovních služeb města,

  2. předkládá návrhy orgánům města na optimální využívání finančních prostředků města,

  3. vede evidenci smluv s finančními institucemi,

 4. vykonává funkci tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova;

v přenesené působnosti:

 1. zabezpečuje výběr a správu místních poplatků města dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných obecně závazných vyhlášek města - ze psů, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

 2. zajišťuje agendu evidence a vymáhání pohledávek vyplývajících z přenesené působnosti města dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů,

 3. vykonává funkci správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů při vymáhání peněžitých pohledávek města,

 4. zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění (např. provádění cenové kontroly, ukládání, vybírání a vymáhání pokut za porušení cenových předpisů).


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět