Zpět

Odbor dopravy

Kontakty

download formuláře ke stažení

dokumenty odboru

v přenesené působnosti:

vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravně správních agend:

  1. vede registr vozidel – podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

  2. povoluje a kontroluje činnost stanic měření emisí (uděluje oprávnění a osvědčení, odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí) včetně výkonu státního odborného dozoru - podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,

  3. schvaluje registrace autoškol a provádí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel včetně výkonu státního dozoru podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  4. vede registr řidičů – uděluje řidičské oprávnění, eviduje školení odborné způsobilosti a vydává paměťové karty, řidičů, vozidel a servisů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 56/2001 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

  5. vykonává státní správu jako silniční správní úřad jednak v rozsahu obce ve městě Tišnov a jednak v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o silničním provozu ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,

  6. rozhoduje ve věci přestupků, správních deliktů a jiných řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

  7. rozhoduje ve věci přestupků a správních deliktů podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

  8. vede evidenci taxislužby v působnosti příslušného dopravního úřadu podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně výkonu státního odborného dozoru,


Za obsah této stránky zodpovídá: Iva Dvořáčková
Zpět