Zpět

Městská policie

Městská policie zahájila činnost 1.7.2014.

Pracovní doba strážníků je nepravidelná, s ohledem na aktuální dění a potřeby města.

Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 3/2014 dne 28.4.2014 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o zřízení Městské policie Tišnov (dále jen "MP Tišnov) s účinností od 1.6.2014.

MP Tišnov je orgánem města Tišnova. MP Tišnov se, mimo jiné, řídí zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6.12.1991 O obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činností MP Tišnov je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území našeho města, dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a činí opatření k nápravě, podílí se na prevenci kriminality, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích apod.

Ze zákona má MP Tišnov působnost v rozsahu územní působnosti města Tišnova.

Kontakty:

Městská policie Tišnov
Radniční 14
666 19 Tišnov

tel. 549 439 858

e-mail: policie@tisnov.cz

Vedoucí strážník Miroslav Kettner, 603 577 252, miroslav.kettner@tisnov.cz

 

Strážník Jiří Sokol, 603 577 252, jiri.sokol@tisnov.cz

Úkoly strážníků:

 1. přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci,
 7. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 8. odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

Související předpisy

 • zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii")
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhlášky a nařízení města