Zpět

Krizové řízení a ochrana obyvatel

Krizové řízení a ochrana obyvatel

Připravenost na krizové situace

Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností. Příručku naleznete zde.

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Celou příručku naleznete zde.

Ochrana obyvatel v ČR

Vzhledem k tomu, že problematika ochrany obyvatelstva je či byla velice často nesprávně interpretována, rozhodl se Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále „HZS kraje“) po dohodě se starosty řady obcí (měst, městských částí) poskytnout občanům Jihomoravského kraje ucelenější informaci, kterou naleznete zde.

Mimořádné události

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

S jakými událostmi se můžete setkat:

 • extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek - omezení dopravy a přístupnosti postižených oblastí, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
 • povodně, záplavy (protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami);
 • onemocnění většího  počtu  osob,  epidemie,  hromadné  nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
 • požáry, lesní požáry;
 • výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, přeprava škodlivin apod.), destrukce budov;
 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
 • rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké);
 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě

Jak si počínat při řešení mimořádných událostí se dozvíte v příručce – „ Připravenost na krizové situace “.

Seznam platných právních předpisů týkajících se ochrany obyvatelstva a KŘ

Zde najdete seznam právních předpisů – předpisy ústavního pořádku, zákony, prováděcí vyhlášky, nařízení vlády a resortní směrnice zabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením (KŘ).

Varovný informační systém

Co dělat když zazní sirény naleznete zde.

Možná ohrožení

Přehled možných ohrožení v rámci správního obvodu ORP Tišnov naleznete zde.

Pomoc občanům při mimořádných událostech

Pomoc občanům při mimořádných událostech:

 • jak se připravit a jak se chovat?
 • hasiči radí
 • životní situace
 • příručky

Tyto a další rady nabízí Portál krizového řízení JMK.

VÝZVA KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Město Tišnov vyzývá občany z míst nejvíce ohrožených při povodních, aby poskytli kontaktní údaje do databáze, která se v rámci krizového řízení připravuje k jejich lepšímu informování při mimořádných událostech.

Jedná se zejména o obyvatele z ulic:

 • U Střelnice č. 177
 • Karasova č. 450 až 455
 • Cáhlovská č. 55, 72, 167, 181, 592, 823
 • Červený Mlýn č. 480
 • Ostrovec č. 1552, 1553
 • Klášterská 678, 696

Kontakty na sebe (vaše rodiny) zasílejte na:

Při odeslání kontaktu do databáze uveďte: číslo mobilního telefonu, vaše příjmení, ulici a číslo popisné.

VZOR: 608 846 015, MAŠEK, MÁNESOVA, 776

Děkujeme za spolupráci.