Zpět

Vyhlášení dotačního programu – podávání žádostí

Město Tišnov vyhlásilo dne 18. února 2015 dotační program „Podpora činnostioblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2015“.

Sdělujeme žadatelům, že žádosti se podávají pouze písemně na předepsaném formuláři s uvedením příslušné oblasti činnosti, a to od 21.3.2015 do 3.4.2015 prostřednictvím podatelny MěÚ Tišnov (budova MěÚ nám. Míru 346 - přízemí) nebo poštou na adrese MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov. Ke splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou MěÚ k poštovní přepravě v poslední den lhůty.

Rozpočet