Zpět

Aktuální informace o pořizování ÚP Tišnov

Návrh územního plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území, zůstávají zatím (nad rámec stanovený stavebním zákonem) i po jeho projednání dle ustanovení § 52 stavebního zákona vystaveny na internetových stránkách města Tišnova http:///www.tisnov.cz/ v menu Město Tišnov/ Dokumenty města/ Ostatní/ Dokumenty odborů a pracovišť/ Odbor územního plánování a stavebního řádu. 

Obrázek

Návrh územního plánu Tišnov, včetně vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území, byl 6. února 2014 projednán na veřejném projednání a nyní v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocuje výsledky projednání a zpracovává s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, které byly k návrhu územního plánu uplatněny. Vzhledem k požadavkům uplatněným v námitkách byl pořizovatel již v této fázi pořizování územního plánu pověřen, aby zajistil preventivní hodnocení krajinného rázu některých zastavitelných ploch (tj. ploch vymezených pro zástavbu) v lokalitě Hony za Kukýrnou a přestavbové plochy vymezené na pozemcích bývalé pily v ul. Brněnská. Smlouva o dílo na zpracování tohoto hodnocení byla uzavřena se společností LÖW & spol., s. r. o., Vranovská 767/102, Brno. Toto hodnocení bude uplatněno při úpravě návrhu územního plánu pro případné opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území (ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona).

Fotogalerie