Zpět

Informace ze schůze Rady města Tišnova (6/2015)

V pondělí 23. března 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 6/2015. Na úvod se radní zabývali situací na Městském kulturním středisku. Rada města Tišnova vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Městského kulturního střediska a jmenovala na tuto pozici Mgr. Jana Brdíčka, s účinností od 1. května 2015. Po dobu od
1. dubna 2015 do 30. dubna 2015 bude pověřena výkonem funkce ředitelky této příspěvkové organizace MgA. Alena Ochrymčuková. 

...

radnice

Dále byla schválena smlouva o spolupráci při projektové přípravě stavby rekonstrukce silnice II/379, v ulicích Brněnská a Riegrova, a to mezi městem Tišnov a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Smlouva je nezbytným materiálem pro stanovení postupu při přípravě stavby a při výběru zhotovitele projektové dokumentace akcí, jejichž realizace se předpokládá v roce 2017. Rovněž bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „ III/3771 TIŠNOV – PŘEDKLÁŠTEŘÍ“, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností M – SILNICE a.s. Tato společnost zajistí vybudování související infrastruktury (chodníky, osvětlení, apod.) na již zahájené stavbě přeložky silnice.

V rámci avízovaných investičních akcí rada schválila zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ nám. 28. října v Tišnově – pavilon 4“ a jmenovala komisi pro hodnocení nabídek.

V další části jednání radní schválili plán provozu koupaliště na rok 2015 a s tím spojený ceník vstupného a půjčovného. I letos areál nabídne návštěvníkům velký a malý bazén, hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro pétanque, stolní tenis a občerstvení. Celodenní vstupné pro dospělé bude stát 50,- korun, pro děti do 6 let 10,- korun a pro děti do 15 let a seniory 25,- korun. Bude možné i zakoupení zvýhodněné permanentky. Novinkou je snížená sazba 20,- korun za vstup po 18 hodině.

V souvislosti s žádostmi ředitelek MŠ U Humpolky, MŠ Sluníčko a MŠ Horova, které požádaly o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol, rada povolila požadované navýšení, a to zejména z důvodu velkého zájmu o předškolní vzdělávání v mateřských školách v Tišnově. V celkem 14 třídách může být od příštího školního roku umístěno max. 28 dětí.

Jednou z odložených akcí bylo i schválení smlouvy o dílo na dodání a montáž venkovního informačního LCD panelu. Zároveň bylo schváleno uzavření servisní smlouvy na záruční a pozáruční servis tohoto zařízení. Informační panel bude sloužit jako veřejný přístupový bod ke všem dostupným informacím Městského úřadu Tišnov, dále jako plnohodnotná úřední deska, ale i jako nositel obecných informací o městě, počasí nebo např. možnostech kulturního a sportovního vyžití.

Závěrem schůze radní schválili pořízení územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou Odborem územního plánování MěÚ Tišnov. Tato územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Kompletní zápis z jednání bude zveřejněn až po jeho zpracování a schválení ověřovatelem.

(23. března 2015)