Zpět

Zasedání zastupitelstva města Tišnova

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 24. března 2014 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

On-line přenos ze zastupitelstva ZDE

radnice

Program jednání:

Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Plánovaný záměr rozvoje Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.03.2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2013

Zápis č. 11/2013 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 22.12.2013

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 26.1.2014

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky konaného dne 23.2.2014

Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem

Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2014 ze dne 25.2.2014

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Rozpočtové  opatření města Tišnova č. 2/2014

Odkoupení pozemku parc.č. 1802/33 v k.ú. Tišnov

Uzavření smluv o budoucích smlouvách darovacích mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem

Prodej pozemku parc.č. 94/11 v k.ú. Brumov u Lomnice

Prodej pozemku parc.č. 467/6 a částí pozemků parc.č. 467/1, parc.č. 463/10 a parc.č. 463/11, vše v k.ú. Tišnov

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem

Zpráva o kultuře za rok 2013

Zpráva o činnosti mládežnických organizací za rok 2013

Zpráva o komunálních službách za rok 2013

Návrh na jmenování členů Výboru finančního a Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Dotazy, podněty a připomínky

 

Materiály k projednávaným bodům