Zpět

Květnice

Květnice Přírodní památka Květnice dosahující nadmořské výšky 470 m se nachází při severozápadním okraji města Tišnova. Oba její vrcholy s prudkými svahy oddělené širokým sedlem jsou zalesněny, avšak z dobových fotografií je patrné, že svahy Květnice před více jak 100 lety nebyly pokryty souvislým porostem a ještě v 30. letech 20. století se na nich rozkládala rozsáhlá skalní step a lesostep.

Již svým názvem symbolizuje vrch Květnice jedinečnost druhového bohatství rostlin a na ně vázaných živočichů. Neobyčejná rozmanitost druhů a jejich společenstev je podmíněna její ostrovní polohou na rozhraní Boskovické brázdy a Českomoravské vrchoviny, velmi členitým reliéfem a pestrou geologickou stavbou. Inventarizační průzkum, který zde prováděli v roce 1975 studenti brněnské přírodovědecké fakulty, uvádí celkem 350 druhů vyšších rostlin, z nichž 55 je zařazeno mezi ohrožené druhy flóry české republiky. Symbolem rostlinné krásy Květnice je teplomilný dřín rostoucí na slunných jižních svazích. Živočišstvo na Květnici symbolizuje "spoluobjevitel" Královy jeskyně jezevec lesní. Bylo zde však také zjištěno 250 druhů motýlů, 31 druhů plžů a 46 druhů ptáků. Zalétává sem i výr velký, při troše štěstí je možno pozorovat v dutinách skal kunu skalní. Největší faunistický význam Květnice spočívá v tom, že její podzemní prostory jsou zimovištěm 12 druhů netopýrů a vrápenců. Právem tedy byla Květnice roku 1950 vyhlášena za státní přírodní rezervaci a neprávem podle nového zákona o ochraně přírody z roku 1992 přehlášena pouze na přírodní památku. Podrobněji je popsána flóra a fauna Květnice na zvláštních stránce.

Skála K hojně navštěvovaným vyhlídkám patří křemencová Velká skála, která turisty přitahuje svými dalekými výhledy. Kopec Květnice je významnou mineralogickou lokalitou. Svou krásou upoutají také podzemní prostory, jeskyně a propasti, které však nejsou přístupné, proto si je na jejich stránce prohlédněte alespoň na fotografii.