Nové stránky města

Nacházíte se na starých stránkách města aktualizovaných do 31.3.2015.

Nové stránky naleznete na adrese www.tisnov.cz

The new websites you can find on following address www.tisnov.cz.

zobrazit vše

Strážníci odstraňovali injekční stříkačky

Městská policie

V neděli 29. března 2015 provedli strážníci Městské policie Tišnov cílené opatření na vyhledávání použitých injekčních stříkaček na dětských hřištích, sportovištích a v parcích. Během výkonu služby byly nalezeny a odstraněny čtyři použité injekční stříkačky včetně aplikačních jehel a jedna skleněná dutinka sloužící k inhalaci omamných látek. Místa nálezu byly následující: dětské hřiště na ul. Jamborova, parčík u nového hřbitova, parčík na ul. Květnická, okolí fotbalového hřiště.

V průběhu opatření byl současně ve velké míře zaznamenán i výskyt psích výkalů, a to i v blízkosti dětských hřišť. Z tohoto důvodu bude příští akce zaměřena i na bezohledné „pejskaře“, kteří po svých psech výkaly neodklízí.

zobrazit vše

Svatováclavské hody 2015 – stánkový prodej

Foto: Michal Beneš

Dovolujeme si upozornit, že přihlášky pro stánkový prodej na tišnovské hody budeme přijímat od 1.5. 2015.

Po tomto datu, prosíme, kontaktujte produkční Městského kulturního střediska Tišnov MgA. Alenu Ochrymčukovou: produkce@kulturatisnov.cz.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 

zobrazit vše

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

KrÚ

Vážení občané,

Jihomoravský kraj připravil projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), strategického dokumentu, který se do budoucna stane významným nástrojem rozvoje našeho kraje.

Nové ZÚR JMK vznikly v součinnosti s odborníky, obcemi, dotčenými orgány a správci dopravní a technické infrastruktury. Již v roce 2012 byla zahájena průběžná spolupráce sběrem námětů, které byly podkladem pro zadání ZÚR JMK. Následovala setkání formou kulatých stolů ke klíčovým záměrům dopravní infrastruktury, výjezdní výbory k rozpracovaným ZÚR JMK, tématicky zaměřené konzultace a operativní jednání až po představení záměrů řešených v ZÚR JMK na poradách starostek a starostů obcí všech okresů Jihomoravského kraje.

...

zobrazit vše

Anketa Tišnovské trhy

Anketa

Dnešním dnem spouštíme anketu k Tišnovským trhům. Zajímá nás nejen to, zda jste se současnou podobou trhů spokojeni, ale také názor na jejich případné rozšíření i o některý pracovní den. Prosíme o anonymní vyplnění ankety buď prostřednictvím elektronického formuláře nebo přímo na trzích nebo na Odboru správy majetku a komunálních služeb, kde budou k dispozici místa pro odevzdání anketních lístků. Současně s návštěvníky budou osloveni i jednotliví prodejci. Anketa bude ukončena 18. dubna 2015.

zobrazit vše

Městská policie upozorňuje na možné podvody

Městská policie

V poslední době přijala Městská policie Tišnov několik oznámení od občanů, že na území města dochází k pokusům o podvodné uzavírání smluv. Tyto smlouvy se týkají převodů poskytovatelů energetických služeb. Ve většině případů došlo nejprve k telefonickému kontaktu, kdy se volající vydával za pracovníka Energetického regulačního úřadu. Pod záminkou kontroly spotřeby elektrické energie se snažil získat důvěru zejména starších občanů a poté se je snažil přesvědčit ke změně dodavatele a uzavření mnohdy velmi nevýhodné smlouvy. Městská policie se naposledy s podobným jednáním setkala dne 24. března 2015 v odpoledních hodinách, kdy díky duchapřítomnosti seniorky, která učinila oznámení, mohla hlídka včas zareagovat a přímo v bytě oznamovatelky zabránit podvodnému jednání.

 

V případě, že se občané setkají s obdobnými nabídkami, nechť neprodleně kontaktují Městskou policii Tišnov (tel. 549 439 858 nebo 603 577 252), popřípadě Policii ČR. Důrazně doporučujeme volat nejlépe před sjednanou schůzkou s údajným kontrolorem.

zobrazit vše

Sběr rostlinného oleje zahájen

Kontejnery

Jak jsme již avizovali na konci minulého roku, připravili jsme pro občany možnost třídění další komodity, kterou jsou použité rostlinné oleje. Rostlinné oleje bylo dosud možné předat pouze na sběrném dvoře. Na základě četných dotazů občanů, jak nakládat s touto komoditou, byl 10.3. systém rozšířen o dalších 7 míst,  kam bude možné použitý rostlinný olej uložit.

Kromě použitého rostlinného oleje, který je třeba postupně shromažďovat do PET lahví, je možné předat i použitý živočišný tuk (sádlo), které lze předat například také v PET lahvi (za tepla) nebo v plastové uzavřené vaničce. V oleji či tuku mohou být v i zbytky strouhanky, které po smažení na pánvi zůstávají. Po naplnění vhodíte plnou uzavřenou PET lahev do zelené nádoby (popelnice) určené pro sběr rostlinného oleje. Zelené nádoby o objemu 240 litrů s otvorem ve víku jsou opatřeny popisem „Sběr použitých potravinářských olejů a tuků v PET lahvích“. Nádoby jsou rozmístěny ke stanovištím na tříděný odpad v ulicích Polní, Dlouhá, Nerudova, Na Hrádku, Hornická, na sídlišti U Humpolky a u pošty 3.

Nádoby jsou průběžně sváženy, použitý rostlinný olej a živočišný tuk odebírá a následně předává k recyklaci společnost Kobylka s.r.o. z Brna, která již z Tišnova sváží z několika restauračních zařízení. 

(24. března 2015)

zobrazit vše

Oznámení - zemřel Karel Krejčí

Karel Krejčí

V úterý 24. března zemřel ve věku 86 let pan Karel Krejčí, tišnovský občan a postupem času i velký pamětník a výrazná osobnost společenského a kulturního života města. Narodil se v rodině historika umění a on sám se naopak celý profesní život věnoval technickým oborům. Obě tyto stránky pak zúročil ve svých četných mimopracovních aktivitách a koníčcích a po společenských změnách v listopadu roku 1989 se zařadil mezi přední vlastivědné pracovníky a zájemce o veškeré dění v Tišnově i jeho okolí.

Celý život se zabýval problematikou druhé světové války a jejími dopady na Tišnovsko. Mimořádné zásluhy má především o objasnění činnosti letecké továrny Diana v tunelech rozestavěné trati mezi Tišnovem a Níhovem a osudů posádky amerického bombardéru zříceného u Tišnova v dubnu 1945. Výsledky svých badatelských aktivit k těmto tématům poskytl široké veřejnosti formou vydaných publikací. Skvělým způsobem zpracoval a knižně vydal i historii Kuthanovy rodiny a sanatoria. Vydání své poslední práce, zaměřené opět na události na konci druhé světové války, se již bohužel nedočkal.

Pan Karel Krejčí byl také dlouholetým členem redakční rady Tišnovských novin. Mnohem výrazněji se ale zapsal do srdcí čtenářů tohoto městského zpravodaje svými četnými články, ve kterých se věnoval nejrůznějším tématům. Osobitý jazyk a způsob vyprávění ve spojení s až obdivuhodnou pamětí byly obzvláště oblíbené u jeho vzpomínání na starý Tišnov a jeho tehdejší obyvatele. Těchto nevyčerpatelných zdrojů stejně tak využívala i Tišnovská televize ve filmových  dokumentech na výše uvedená témata.

V neposlední řadě nelze nevzpomenout jeho srdečný a vstřícný přístup k nejrůznějším kolegům badatelům, vlastivědným pracovníkům a studentům, kterým nikdy neodmítl pomoc či radu. Velmi intenzivně spolupracoval i s Podhoráckým muzeum v Předklášteří, kterému poskytl i část svých sbírek.

Všechny tyto aktivity pana Karla Krejčího byly v roce 2013 oceněny udělením Ceny města Tišnova. Čest jeho památce!  

Poslední rozloučení proběhne v pondělí 30. března 2015 v 15 hodin v chrámu sv. Václava v Tišnově.

zobrazit vše

Změna místa besedy O instinktivní lukostřelbě

lukostrelba.jpg

Tradiční luk a tradiční způsob střílení je víc, než jen prosté zasahování cíle.  Je to životní styl, zdokonalování nejen těla, ale i mysli. Tomáš Hanuš - ARNI - nejlepší český lukostřelec vicemistr světa a dvojnásobný mistr Evropy s lukem vlastní výroby v kategorii longbow - přednáška o 3D a instinktivní lukostřelbě se uskuteční v prostorách Času pro sebe, Bezručova 21, Tišnov

zobrazit vše

Informace ze schůze Rady města Tišnova (6/2015)

radnice

V pondělí 23. března 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 6/2015. Na úvod se radní zabývali situací na Městském kulturním středisku. Rada města Tišnova vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Městského kulturního střediska a jmenovala na tuto pozici Mgr. Jana Brdíčka, s účinností od 1. května 2015. Po dobu od
1. dubna 2015 do 30. dubna 2015 bude pověřena výkonem funkce ředitelky této příspěvkové organizace MgA. Alena Ochrymčuková. 

...

zobrazit vše
Celkem položek: 432